04.04.2016


Czy można zakazać podlewania ogródków działkowych w sytuacji zagrożenia suszą?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem WSA w Łodzi dopuszczalne jest wydanie przez wójta przepisów porządkowych w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych oraz trawników z wodociągu gminnego, jeżeli występuje stan suszy mogący stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców tej gminy.

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r. (sygn. II SA/Łd 979/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę wojewody na uchwałę rady gminy w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia wójta w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wójt Gminy, działając na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], wydał zarządzenie zakazujące podlewania ww. upraw w celu ograniczenia skutków suszy. Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

W przedmiotowym stanie faktycznym rada gminy zatwierdziła uchwałą ww. zarządzenie wójta dotyczące wydania przepisów porządkowych. Skargę na tę uchwałę wniósł do WSA w Łodzi Wojewoda Łódzki, zarzucając jej istotne naruszenie prawa. Organ nadzoru powziął wątpliwość, czy rada gminy miała prawo wydać kwestionowany akt, bowiem jego zdaniem nie wystąpiła żadna z przesłanek, która upoważniałaby organ stanowiący gminy do takiego działania.

W uzasadnieniu wojewoda wskazał, że ograniczenia w korzystaniu z wód są uregulowane zarówno w art. 88t ust. 1 ustawy Prawo wodne, jak i we wcześniejszej uchwale rady gminy, więc przesłanka braku regulacji tej materii w przepisach powszechnie obowiązujących nie została spełniona. W kwestii drugiego warunku, organ nadzoru zauważył, że stan suszy nie spowodował realnego i nagłego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców gminy, a wydawanie przepisów porządkowych powinno mieć ostateczny i wyjątkowy charakter.

Rada gminy w odpowiedzi na skargę wniosła o jej oddalenie w całości. Zdaniem organu, który wydał kwestionowany akt, zarówno art. 88t ust. 1 Prawa wodnego, jak i uchwała rady gminy różniły się od zaskarżonej uchwały zakresem regulacji. Rada gminy podkreśliła także, iż „dostęp do wody, w szczególności w okresie długotrwałej suszy, jest niezbędny dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego”, a zatem wydane przepisy miały służyć ochronie tych wartości.

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r. (sygn. II SA/Łd 979/15) WSA w Łodzi oddalił skargę wojewody jako niezasadną.

W ocenie sądu niesłuszny okazał się zarzut skargi, że spornym zarządzeniem uregulowano zagadnienia ujęte wcześniej w aktach prawnych powołanych przez wojewodę. Przepis ustawy Prawo wodne reguluje sposób postępowania w czasie klęski żywiołowej, której wprowadzenie wymaga uprzedniego działania Rady Ministrów w postaci wydania rozporządzenia. Taki stan w przywołanym stanie faktycznym nie występował. Sąd zauważył, że również uchwała w postaci regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków normuje jedynie zasady postępowania podmiotu dostarczającego wodę, więc dotyczy innej sytuacji niż sporne zarządzenie. Sąd przychylił się więc do twierdzenia rady gminy, że oba akty różnią się od uchwały zakresem regulacji.

WSA w Łodzi odniósł się także do drugiej przesłanki z art. 40 ust. 3 u.s.g., czyli stanu zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Sąd podkreślił, że w okresie letnim gdy panuje wysoka temperatura, wystąpienie ograniczenia bądź przerw w dostawie wody stwarza realne zagrożenie dla ww. wartości. WSA wskazał ponadto, że „W okresie suszy potencjalnie zwiększone są też potrzeby korzystania z wodociągu gminnego w celach przeciwpożarowych. Realne obawy przed brakiem wody wprowadzają zatem konieczność racjonalizacji jej zużycia i przeznaczenie na zaspokojenie ważniejszych potrzeb bytowych”.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę wojewody.

Wyrok jest nieprawomocny.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowegoKinga Grzelak

aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego


TAGI: Rada gminy, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu