07.08.2015


Odmowa zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu

KATEGORIA: Wokanda

NSA stwierdził, że wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym są, co do zasady, pozostawione uznaniu Rady.

Wyrokiem z dnia 28 maja 2015 r. (sygn. II OSK 890/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [dalej także: Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR]
na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W lutym 2014 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR zwrócił się do Rady Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę z radnym powiatu. Przyczynę rozwiązania umowy stanowił, orzeczony wobec radnego wyrokiem Sądu Rejonowego, roczny zakaz zajmowania stanowisk związanych z wydawaniem pieniędzy ze środków publicznych, który został na niego nałożony w związku z nadużywaniem stanowiska zajmowanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rada Powiatu nie wyraziła jednak zgody na rozwiązanie tego stosunku pracy. Zaznaczyła przy tym, że wskazany we wniosku wyrok skazujący jest nieprawomocny. Zdaniem Rady, wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym stwarzałoby sytuację przypisania winy osobie oskarżonej o dokonanie przestępstwa, a nieskazanej jeszcze prawomocnym wyrokiem skazującym, co byłoby niedopuszczalne w świetle zasady domniemania niewinności. W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora do usunięcia naruszenia prawa Rada Powiatu podtrzymała swoją argumentację.

W związku z powyższym, Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której zarzucił Radzie Powiatu naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), [dalej: u.s.p.]. Zgodnie z jego treścią „rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 4 grudnia 2014 (sygn. akt III SA/Lu 655/14) wskazał, że wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym pozostawione są uznaniu Rady Powiatu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dojdzie ona do przekonania, że podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Wówczas Rada zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody. W związku z powyższym WSA uznał, że Rada Powiatu, odmawiając zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, który nie został prawomocnie skazany, nie naruszyła prawa.

W skardze kasacyjnej Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR zarzucił rozstrzygnięciu WSA dokonanie błędnej wykładni przepisu art. 22 ust. 2 u.s.p. Zdaniem Dyrektora z przepisu tego wynika, że Rada Powiatu ma za zadanie zbadać jedynie okoliczność, czy podstawą do rozwiązania stosunku z radnym są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego funkcji radnego. Tym samym, do jej obowiązków nie należy ocena prawno karna zarzucanego radnemu czynu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 maja 2015 r. (sygn. akt II OSK 890/15) stwierdził, że motywy pracodawcy, zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, nie tylko mogą, ale wręcz muszą być badane, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody (gdy dotyczy to zdarzeń związanych z wykonywaniem mandatu przez radnego), czy też odmówi z innego powodu, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku.

NSA wskazał przy tym, że konstrukcja przepisu art. 22 ust. 2 u.s.p. wprowadza szczególną ochronę trwałości stosunku pracy osoby piastującej mandat radnego, gwarantującą większą, niż w przypadku pracowników objętych jedynie ochroną powszechną, zasadę trwałości zatrudnienia. Dla rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z radnym wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody Rady, wyrażonej w formie uchwały, a ewentualne złożenie pracownikowi oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania łączącego strony stosunku prawnego bez zgody Rady stanowi czynność dokonaną z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu uchwały powinny zostać z kolei wskazane motywy, którymi kierowała się Rada odmawiając lub wyrażając zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Wobec powyższych okoliczności NSA uznał, że skarga nie ma uzasadnionych podstaw i orzekł o jej oddaleniu.


Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMichał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Wyrok WSA, Pracownicy samorządowi, Rada Powiatu, Rada gminy, Radny, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu