29.02.2016


Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami

KATEGORIA: Przepisy

Jak informuje Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego obecnie trwają intensywne prace nad aktualizacją planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego.

W trybie dostępu do informacji publicznej redakcja „Portalu Prawo Dla Samorządu” wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego [dalej: UMWW] z pytaniem o stan prac nad aktualizacją planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, z jednoczesną prośbą o przesłanie posiadanych w tym zakresie dokumentów

Dla przypomnienia, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw sejmik województwa aktualizuje i uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Departament Środowiska UMWW, w chwili obecnej zewnętrzna firma przygotowuje projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jednocześnie projekt planu zostanie ostatecznie zrealizowany po ogłoszeniu aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, wojewódzkie plany gospodarki odpadami muszą być z nim zgodne i służyć realizacji zawartych w nim celów.

Departament Środowiska UMWW poinformował również, że po przyjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu Planu zostanie przeprowadzona procedura zapewnienia udziału społeczeństwa (konsultacje społeczne), na podstawie przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach której zainteresowane osoby będą mogły zgłosić swoje uwagi lub wnioski.

Odnosząc się do stanowiska UMWW wskazać należy, iż rzeczywiście uchwalenie nowego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przed przyjęciem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami jest niemożliwe. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 7 ustawy o odpadach wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. Tym samym uchwalenie planu wojewódzkiego przed krajowym mogłoby skutkować koniecznością dokonania kolejnej pilnej aktualizacji planu wojewódzkiego w zakresie dostosowania go do planu krajowego.

Powyższe nie oznacza jednak, iż procedura przyjmowania obu tych planów nie może odbywać się równolegle. Teza ta jest tym bardziej zasadna gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż w pracach na Krajowym Planem Gospodarki Odpadami uczestniczą przedstawiciele samorządu województwa, którzy na bieżąco informowani są o stanie prac. Tym samym brak jest przeszkód, aby w poszczególnych województwach już w chwili obecnej prowadzić działania – zwłaszcza o charakterze konsultacyjnym – związane z nowymi planami wojewódzkimi. Umożliwienie zainteresowanym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego i ich związkom – odniesienia się do propozycji zawartych w projekcie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, znacząco może przyspieszy późniejszej działania proceduralne przewidziane przepisami prawa.

Jednocześnie coraz mniej prawdopodobnym staje się dochowanie przewidzianego przez ustawodawcę terminu aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami komunalnymi, tj. 30 czerwca 2016 roku. Podkreślić jednakże należy, iż ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnej sankcji. Także w 2012 roku, pomimo ustawowo określonych terminów, wiele sejmików województwa uchwalił wojewódzkie plany gospodarki odpadami z opóźnieniem (z 16 sejmików, jedynie 7 dochowało ustawowego terminu – ostatni plan został uchwalony z blisko 4 miesięcznym opóźnieniem).

O postępie prac nad aktualizacją planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego będziemy Państwa na bieżąco informować.

Na temat wojewódzkich planów gospodarki odpadami pisaliśmy również w artykułach:

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMaciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: Gospodarka odpadami, Odpady, RIPOK,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu