22.07.2015


Wysokość przychodów jako warunek udziału w postępowaniu

KATEGORIA: Praktyka

Chcąc sprawdzić kondycję finansową wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający często wymaga, aby wykonawca osiągał odpowiednio wysoki przychód. Gdzie przebiega jednak granica pomiędzy uzasadnioną koniecznością wyboru wiarygodnego finansowo wykonawcy a zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?

Wymogi co do sytuacji ekonomicznej i finansowej, jakie mogą być postawione wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego były niejednokrotnie analizowane w orzecznictwie. Niewątpliwie ich celem powinno być przede wszystkim zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia - na co wskazuje chociażby art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[i] [dalej również: ustawa Pr.z.p.]. Jednym ze wspomnianych wyżej wymogów jest warunek, zgodnie z którym wykonawca ma legitymować się określoną średnią wysokością przychodów w poprzednich latach.

Chcąc optymalnie sformułować przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu, warto prześledzić poglądy orzecznictwa w tym zakresie, w szczególności zaś linię orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych [dalej również: KIO lub Izba]. Poniżej prezentowane są wybrane przykłady orzeczeń.

Nie ulega wątpliwości, że bardzo ryzykowne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia byłoby dopuszczenie do realizacji umowy tych wykonawców, którzy nie są stabilni finansowo. Jednocześnie, stawiane przez zamawiającego warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej (w tym warunek przychodów) powinny być proporcjonalne i adekwatne do celu, jakim jest wyłonienie podmiotu zdolnego do realizacji zamówienia. Warto przy tym pamiętać, że pomimo rygorów, które narzuca prawo zamówień publicznych, zamawiający nie ma obowiązku dostosowania wymogów do możliwości wszystkich wykonawców działających w danej branży.


[i] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).Autor:
Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.Aleksandra Jarząbek
asystent, interesuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i prawem pracy

TAGI: Warunki udziału w postępowaniu, Krajowa Izba Odwoławcza, Przetargi, Przychód,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu