21.05.2015


Nowelizacja VAT i Prawa zamówień publicznych – od lipca 2015 i stycznia 2016 - ważne zmiany

KATEGORIA: Przepisy

Nowelizacja VAT obowiązująca częściowo od 1 lipca 2015 oraz 1 stycznia 2016 wprowadziła istotne zmiany w zakresie odliczenia VAT przy wydatkach służących działalności opodatkowanej i niepodlegającej VAT, jak również przy nabyciu niektórych dóbr np. przenośnego sprzętu komputerowego o określonej wartości.

Ustawą z 4 maja 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (opublikowanej w Dz. U. z 2015 r. pod pozycją 605) dokonano istotnej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych (jako konsekwencji zmiany tej pierwszej).

W zakresie zagadnień powiązanych z jednostkami sektora finansów publicznych, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi, najistotniejsze regulacje obejmują kwestie prawa odliczenia VAT oraz formy opodatkowania nabycia określonych dóbr i usług.

VAT przy nabyciu przenośnego sprzętu komputerowego i telefonicznego od 1 lipca 2015.

Nowelizując ustawę VAT od 1 lipca 2015 r. poszerzono zakres zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (polegającego na opodatkowaniu nabywcy VAT w ramach transakcji), między innymi przy nabyciu komputerów przenośnych, takich jak tablety, notebooki, laptopy (o wadze równej lub niższej 10 kg) – PKWiU ex. 26.20.11.0 oraz telefonów komórkowych (w tym smartfonów) – PKWiU 26.30.22.0 (por. art. 17 ust. 1c – 1g ustawy VAT).

Co istotne zastosowanie mechanizmu opodatkowania nabywcy uwarunkowane zostało między innymi od łącznej wartości tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, przekraczającej (bez kwoty podatku) 20 000 zł.

Ustawodawca zdefiniował także pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji, uznając że obejmuje ona umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy (nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy), a także transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy.

Wskazał ponadto, że ewentualne obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej transakcji.

Oprócz opisanych wyżej zmian wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podatnicy dokonujący sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy VAT, będą składali informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze dane o dokonanych transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca.

Z uwagi na poszerzenie od 1 lipca 2015 r. zakresu towarowego objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT, nowelizacja zawiera także przepisy przejściowe (dotyczące np. opodatkowania VAT zaliczek uiszczonych na poczet dostaw realizowanych po 1 lipca 2015 r.) oraz w stosownym zakresie zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

W zakresie Prawa zamówień publicznych nowelizacja wskazuje między innymi (dokonując modyfikacji brzmienia art. 91 ust. 3a oraz dodając art. 91 ust. 1c w Prawie zamówień publicznych) sposób wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny (w sytuacji gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT), a także precyzuje obowiązki wykonawcy składającego taką ofertę.

Dodatkowo reguluje kwestie temporalne postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętego przed dniem 1 lipca 2015 r., którego przedmiot objęty jest zakresem nowelizacji (w tym obowiązek zamawiającego wezwania wykonawców, którzy złożyli oferty, do przedstawienia informacji dotyczącej kwoty podatku od towarów i usług doliczonej do ceny złożonej oferty, wraz ze wskazaniem nazwy towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, a następnie poprawienia oferty przez pomniejszenie tej ceny o VAT w zakresie, w jakim u zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku).

Istotne jest również to, że w przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem 1 lipca 2015 r. nowelizacja kształtuje uprawnienie zamawiającego do wystąpienia o zmianę umowy w zakresie obniżenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę podatku od towarów i usług, którą obowiązany jest rozliczyć zamiast wykonawcy na podstawie przepisów nowelizacyjnych VAT.

Prewspółczynnik VAT

Nowelizacja od 1 stycznia 2016 r. wprowadza wobec podatników wykonujących równocześnie działalność podlegającą opodatkowaniu VAT (opodatkowaną lub zwolnioną przedmiotowo z VAT) i działalność niepodlegającą VAT, metody określenia proporcji odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim wydatki te uznane zostaną jako przypisane do działalności opodatkowanej VAT.

Nowelizacja w tym zakresie wskazuje między innymi, że sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Ustawodawca wskazuje przykładowe sposoby określenia proporcji (poprzez „klucz” osobowy, godzinowy, przychodowy, powierzchniowy), dając jednocześnie podatnikowi w określonych przypadkach możliwość wskazania odmiennego sposobu określenia proporcji - w oparciu o inny „klucz”, który w opinii podatnika będzie bardziej reprezentatywny. Doprecyzowanie (wobec określonej kategorii podatników) sposobu kształtowania proporcji nastąpi również w rozporządzeniu wykonawczym wydanym przez Ministra Finansów.Autor:
Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.


TAGI: Podatki i opłaty lokalne, Nowelizacja, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu