14.05.2015


Uchwały komisji podjęte w ramach konkursu na dyrektora szkoły nie podlegają kontroli sądowoadministracyjnej

KATEGORIA: Wokanda

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że uchwały komisji konkursowej podjęte w toku postępowania na stanowisko dyrektora szkoły nie podlegają kontroli sądowoadministracyjnej (Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt I OPS 5/14).

Przedmiotowa uchwała zapadła na gruncie następującego stanu faktycznego:

Burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, wskazując jednocześnie, jakie wymogi powinna spełniać osoba przystępująca do konkursu. Powołana w celu przeprowadzenia konkursu komisja uznała, że żadna z kandydujących osób nie spełnia wymogów formalnych do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły.

Jedna z osób niedopuszczonych do postępowania konkursowego wezwała burmistrza do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niedopuszczeniu jej do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz do ponownego przeprowadzenia czynności konkursowych z jej udziałem. Po odmownej odpowiedzi organu, osoba ta skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której wnosiła m.in. o uchylenie uchwały komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia jej do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły.

W rezultacie rozpoznania sprawy WSA uznał, że wniesiona skarga jest zasadna i uchylił częściowo wskazaną powyżej uchwałę komisji oraz orzekł, że nie może ona być wykonana.

Skargę kasacyjną na powyższe rozstrzygnięcie WSA wniósł burmistrz, zarzucając m.in. bezpodstawne przyjęcie przez Sąd, że uchwała komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata (skarżącej) do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podlega kontroli sądu administracyjnego i że akt taki uznać należy za czynność, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [zwanej dalej także p.p.s.a.].

NSA, podejmując wątpliwości w powyższym zakresie, w postanowieniu o przekazaniu zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA wskazał, że zarówno przepisy ustawy o Systemie oświaty, [zwanej dalej także u.s.o.] jak i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, (zwanego dalej także „rozporządzeniem MEN”), nie przewidują bezpośrednio możliwości zaskarżenia przez kandydata uchwały komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

NSA wskazał dalej, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowały się istotne rozbieżności w przedmiocie określenia, który akt bądź czynność dotyczące postępowania konkursowego podlegają kognicji sądu administracyjnego. W związku z tym, uznając powyższy problem za zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, postanowił przedstawić je do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA.

Stanowisko prezentowane w podjętej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny oparł na następujących podstawach:

NSA wskazał, że rozstrzygnięcie przedstawionego zagadnienia prawnego wymaga spojrzenia na problem kompetencji kontrolnych sądów administracyjnych nie tylko przez pryzmat przepisów prawnych dotyczących analizowanego zagadnienia (art. 3 § 2 p.p.s.a., art. 36a u.s.o. i Rozporządzenia MEN) ale również przez pryzmat dobra jednostki i przysługującego jej prawo do sądu oraz sprawności postępowania sądowego.

W dalszej części uchwały NSA zaznaczył, że wskazana przez ustawodawcę procedura konkursowa na stanowisko dyrektora szkoły publicznej (placówki) stanowi zamknięty ciąg czynności organu prowadzącego szkołę publiczną (placówkę) i komisji jako organu pomocniczego. Zdaniem NSA czynności te kończą się wraz z wydaniem przez organ prowadzący szkołę rozstrzygnięcia w formie zarządzenia o zatwierdzeniu konkursu albo o jego unieważnieniu i zarządzeniu ponownego konkursu.

W konsekwencji NSA stwierdził, że zaskarżeniu do sądu podlegają wyłącznie rozstrzygnięcia organu prowadzącego szkołę, a nie poszczególne czynności podejmowane przez komisję konkursową (jak np. uchwały komisji konkursowej podjęte w toku postępowania konkursowego). Konkurs jest bowiem wyłącznie jednym z elementów postępowania zmierzającego do obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły. Tym samym w ocenie NSA, dopiero rozstrzygnięcia dotyczące zatwierdzenia konkursu albo jego unieważnienia i zarządzenie przez właściwy organ administracji publicznej ponownego konkursu podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

NSA podkreślił także, że komisji konkursowej nie można przypisać cech organu administracji publicznej określonych w art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a., bowiem nie sposób wskazać przepisów, które nadawałyby komisji taki atrybut. Do tej kategorii organów zaliczone mogą być bowiem tylko niektóre spośród jednostek organizacyjnych, spełniające określone kryteria i cechy. Skoro komisja wykonuje jedynie ad hoc czynności na rzecz administracji publicznej, a żadne przepisy szczególne nie przyznają jej zdolności sądowej, to nie ma ona zdolności występowania przed sądem administracyjnym jako strona.

W świetle podjętej uchwały, z przepisów u.s.o. i Rozporządzenia MEN wynika, że wszystkie czynności podejmowane w procesie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, zmierzają do realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na organ prowadzący szkołę. Muszą one być, więc traktowane jako czynności wyłącznie tego organu, choć na pewnym etapie postępowania wykonywane są z upoważnienia organu, przez powołaną w tym celu komisję konkursową. Czynności komisji konkursowej mają jednak charakter wyłącznie pomocniczy i wewnętrzny, ponieważ to organ prowadzący szkołę w sposób wiążący decyduje o kwestii prawidłowości przeprowadzenia konkursu wydając rozstrzygnięcie w formie zarządzenia.

NSA równocześnie zauważył, że brak możliwości zaskarżenia uchwały komisji konkursowej, jako niespełniającej definicji aktu z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., w żaden sposób nie zamyka kandydatowi możliwości kwestionowania wyniku konkursu przed sądem administracyjnym. Z wynikającego z art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd oraz zawartej w art. 7 p.p.s.a. zasady ekonomii procesowej należy wywodzić, iż zaskarżeniu powinny podlegać jedynie rozstrzygnięcia właściwego organu administracji publicznej. Rozstrzygniecie organu prowadzącego szkołę wydawane na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia MEN, jest wynikiem przeprowadzonej przez ten organ obligatoryjnej oceny konkursu (w tym wydanej przez komisję uchwały), także pod względem nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jak również innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu i jako władcze rozstrzygnięcie podjęte przez organ administracji publicznej podlega kognicji sądu administracyjnego.Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMichał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Jednostki budżetowe, Uchwała NSA, Wyrok WSA, Oświata, Wójt, Zarząd, Zarządzenie,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu