15.05.2015


Uprawnienia radnego jako pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy

KATEGORIA: Praktyka

Pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy, jednocześnie pełniący funkcję radnego, może tak planować realizację swoich zadań pracowniczych, aby mieć możliwość uczestniczenia w pracach rady gminy. Brak wówczas podstaw do obniżenia przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.

Jednym z podstawowych obowiązków każdego radnego jest, zgodnie z art. 24 u.s.g.[i], branie udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których radny ten został wybrany lub desygnowany. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy (art. 25 ust. 3 u.s.g.). Za okres zwolnienia od pracy, radnemu nie przysługuje od pracodawcy wynagrodzenie. Fakt zwolnienia od pracy pracownika, pełniącego funkcję radnego w celu brania udziału w pracach organów gminy, powinien zostać odnotowany w ewidencji czasu pracy.

Te ogólne zasady ulegają jednak istotnym modyfikacjom w stosunku do pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy.

Zgodnie z art. 140 k.p.[ii] w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Zadaniowy czas pracy jest formą organizacji czasu pracy, w której pracodawca nie określa godzin pracy pracownika, lecz zadania, jakie mają zostać wykonane, natomiast czas ich realizacji w pewnym sensie pozostawiając pracownikowi. W rezultacie pracownik może elastycznie kształtować długość dnia pracy, a nawet liczbę dni pracy, czy też decydować o liczbie i czasie trwania przerw.

System zadaniowego czasu pracy nie może być jednak stosowany dowolnie. Wprowadza się go najczęściej wtedy, gdy wykonanie umówionej pracy zależy od wielu różnych czynników, których ramy czasowe nie dają się ściśle określić i gdy dla pracodawcy zasadnicze znaczenie ma samo wykonanie powierzonego pracownikowi zadania czy zadań. Uzasadnienie dla wprowadzenia zadaniowego czasu pracy istnieje wówczas, gdy pracodawca nie ma możliwości kontrolowania i ewidencjonowania czasowych ram wykonywania pracy przez pracownika. Ogólnie można wskazać na zasadność wprowadzenia zadaniowego czasu pracy, w szczególności przy pracach konsultingowych, w księgowości, przy pracach wykonywanych zwykle u klienta, w transporcie. Jak wynika z praktyki, w omawianym systemie zatrudniani są listonosze, inkasenci, poborcy skarbowi, informatycy, czy osoby sprzątające. Również uregulowania szczegółowe określają grupy zawodowe, w stosunku do których jest stosowany zadaniowy wymiar czasu pracy. Dotyczy to m.in. nauczycieli, pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych, sędziów, prokuratorów, czy twórców.

Zwrócić należy uwagę, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji zadaniowego czasu pracy. Zgodnie z dyspozycją art. 149 § 2 k.p. w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowym nie ewidencjonuje się godzin pracy, tj. godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach. Ewidencjonuje się natomiast okresy urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych, niezdolności do pracy z powodu choroby oraz opieki nad chorym członkiem rodziny.

Niewątpliwie pracownicy zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy mają większą możliwość elastycznego świadczenia pracy i łatwiejszą możliwość pogodzenia obowiązków pracowniczych z innymi funkcjami np. radnego. Pracownik, będący radnym posiadając wiedzę o planowanych sesjach rady gminy czy posiedzeniach komisji, których jest członkiem, może odpowiednio zaplanować realizację zadań pracowniczych, tak aby nie kolidowały one z obowiązkami samorządowymi.

Brak jest tym samym podstaw do umniejszania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. Jego czas pracy nie jest bowiem ewidencjonowany, a pracownik rozliczany jest z wykonanych zadań.


[i] ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zwana: u.s.g.

[ii] ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), zwany: k.p.Autor:
Anna Gad

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, autorskim, prawie pracy i procedurze cywilnej


TAGI: NIK, Radny, prawo pracy,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu