17.03.2015


Projekt nowego prawa wodnego przekazany do konsultacji społecznych

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 23 grudnia 2014 r. projekt nowej ustawy – Prawo wodne został przekazany przez Ministra Środowiska do konsultacji społecznych.

W dniu 23 grudnia 2014 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało o zakończeniu prac nad projektem nowej ustawy Prawo wodne i przekazaniu go do konsultacji społecznych. Projekt ustawy został ponadto opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29 grudnia 2014 r.

Przedstawiony projekt opiera się na projekcie założeń nowego prawa wodnego, które szeroko opisywaliśmy na łamach portalu w artykule z dn. 22.01.2015 r. pt. Melioracja dla gmin, czyli nowe prawo wodne na horyzoncie. Jak wskazuje Ministerstwo Środowiska najważniejsze cele jakie mają zostać zrealizowane przez przyjęcie nowej ustawy to m.in. uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, stworzenie spójnej zlewniowej polityki wodnej oraz uproszczenie jej finansowania.

W przekazanym do konsultacji projekcie znalazły się m.in. kontrowersyjne rozwiązania dotyczące uczynienia z utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych zadania własnego samorządów gminnych. Wywołujące sprzeciw środowisk samorządowych rozwiązania znalazły się w art. 205 projektu, który w ust. 1 stanowi, iż zadaniem własnym gminy jest utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych natomiast zgodnie z ust. 2 tego przepisu zadaniem własnym gminy jest także wykonywanie i utrzymywanie urządzeń wodnych odwadniających tereny zurbanizowane.

Uzasadnienie projektu w zakresie wprowadzenia takich regulacji jest nad wyraz oszczędne. Projektodawca wskazuje jedynie, że dotychczasowy zakres kompetencji gmin w przedmiotowym zakresie zostanie zasadniczo rozbudowany, a środki na realizacje nowych zadań mają pochodzić z obowiązkowych opłat ponoszonych przez właścicieli gruntów odnoszących korzyści z melioracji.

Ustanowienie obowiązków utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych zadaniem własnych gmin spotyka się z dużym sprzeciwem środowisk samorządowych. Jednoznacznie negatywnie zaopiniował takie rozwiązanie m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej. W stanowisku ze stycznia 2015 r. zarząd Związku przypomina i podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w tym zakresie w dniu 4 kwietnia 2014 r. W stanowisku tym Związek wskazuje m.in., że koszty związane z nowymi zadaniami dla gmin w związku z wieloletnimi zaniedbaniami infrastruktury melioracyjnej wyniosą ok. 64 mld złotych. Spowoduje to konieczność ustanowienia niezwykle wysokiej opłaty melioracyjnej, wpływy z której, jak wskazują gminy, musiałyby dwukrotnie przewyższyć dochody z podatku rolnego!

Samorządowcy wskazują także na szereg innych problemów formalnych związanych z wprowadzeniem planowanego przez Ministerstwo Środowiska rozwiązania. Wśród najważniejszych pojawiają się m.in. kwestie konieczności usuwania drzew przy prowadzeniu zadań konserwacyjnych oraz nieuregulowany stan prawny wielu działek mogący utrudniać lub uniemożliwiać egzekucję opłaty melioracyjnej.

Sprawa utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, z inicjatywy Związku Gmin Wiejskich RP, była przedmiotem rozmów samorządowców z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Środowiska w dniu 17 lutego br. Na spotkaniu tym samorządowcy przedstawili wiceministrowi ochrony środowiska Stanisławowi Gawłowskiemu swoje negatywne stanowisko do proponowanych zmian. W toku rozmów nie udało się jednak osiągnąć satysfakcjonującego obie strony kompromisu w tym zakresie.

O dalszych pracach nad projektem nowego prawa wodnego będziemy na bieżąco informować w kolejnych artykułach publikowanych na łamach naszego portalu. Autor:
Dr Jędrzej Bujny

radca prawnyTymoteusz Mądry

TAGI: Zadania własne, Prawo wodne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu