05.03.2015


Nowe podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w „deklaracjach śmieciowych”

KATEGORIA: Praktyka

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszły w życie nowe podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w „deklaracjach śmieciowych”.

Od 1 lutego 2015 r. obowiązują zmiany w zakresie podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych w „deklaracjach śmieciowych” wprowadzone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Zmiany te zostały wprowadzone poprzez dodanie ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw m.in. art. 6m ust. 1a i 1b.

Zgodnie z art. 6m ust. 1a ww. ustawy: „Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Natomiast art. 6m ust. 1b ww. ustawy stanowi, iż:

„Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

  1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości;
  3. dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. numer telefonu właściciela nieruchomości;
  5. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
  6. inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego”.

Powyższe zmiany związane są z problemami, jakie wynikły na gruncie ww. ustawy w jej dotychczasowej treści. Dotyczyły one braku określenia w ustawie zakresu możliwych do zbierania przez gminy danych osobowych i zastrzeżeń artykułowanych m.in. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych [dalej: GIODO] co do zbyt szerokiego zakresu zbieranych przez gminy danych. Zastrzeżenia te były uzasadniane naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. [dalej: u.o.d.o.] w zakresie wynikających z u.o.d.o. zasad: legalności, adekwatności, czy też celowości przetwarzania danych osobowych.

Rozwiązaniu wskazanych problemów ma służyć ww. zmiana polegająca na wymienieniu w art. 6m ust. 1b ww. ustawy zakresu danych osobowych, jakie rada gminy może wymagać, określając wzór deklaracji śmieciowej. Zmiana ta ukierunkowana jest na dopełnienie przesłanki legalności przetwarzania z art. 23 ust. 1 pkt 2) u.o.d.o., zgodnie z którym: „Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy (...) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa”. Jednak w tym kontekście problemy w praktyce może wywołać treść art. 6m ust. 1b pkt 6) ww. ustawy stanowiący o: „innych informacjach niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego”. Takie ogólne określenie zakresu danych osobowych może bowiem okazać się w praktyce działania GIODO niewystarczające do uznania ww. przepisu za podstawę prawną w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 2) u.o.d.o. Powodować to może konieczność ograniczenia lub nawet zaniechania wyszczególniania danych w tym zakresie w określanych wzorach deklaracji śmieciowych lub wykazania innej przesłanki legalności przetwarzania. Z wykazaniem innej przesłanki może być problem, np. co do przesłanki wyrażenia zgody (art. 23 ust. 1 pkt 1) u.o.d.o.). Na gruncie bowiem ww. ustawy w jej dotychczasowym treści zarysował się pogląd, iż ustalenie we wzorze deklaracji obowiązku oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonywania zadań wynikających z realizacji ww. ustawy jest zbędne i wykracza poza zakres kompetencji rady gminy w tym zakresie.

To, jak ww. zagadnienie będzie traktowane w praktyce, zależy przede wszystkim od stanowiska GIODO i orzecznictwa sądów. Niemniej, projektując treść wzoru deklaracji należy na nie zwrócić uwagę.Autor:
Grzegorz Gryciuk

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, postępowania cywilnego oraz w zakresie ochrony danych osobowych.


TAGI: Ustawa śmieciowa, Informacja publiczna, Ochrona danych osobowych, Deklaracja śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu