20.02.2015


Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

KATEGORIA: Wokanda

Podatek od nieruchomości wniesionej do spółki cywilnej płacą wspólnicy, a nie spółka. Tylko wspólnicy spółki cywilnej mogą być bowiem właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości, a zatem tylko oni mogą być podatnikami podatku od nieruchomości.

Taką tezę postawił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. o sygn. II FSK 2985/12.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: u.p.o.l.] podatnikami mogą być wszystkie podmioty, niezależnie od ich statusu prawnego, a więc: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jeśli mają określony w ustawie tytuł do korzystania z nieruchomości albo obiektów budowlanych.

Wprawdzie spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednakże nie może jej przysługiwać żaden z wymienionych w u.p.o.l. tytułów do władania nieruchomością. Przede wszystkim spółka cywilna nie może być właścicielem nieruchomości, gdyż wniesiona do spółki nieruchomość staje się wspólnym majątkiem jej wspólników. Jest to specyficzna forma wspólności łącznej przysługująca wszystkim wspólnikom.

Z powyższego należy wywieść wniosek, że skoro spółka cywilna nie może być właścicielem nieruchomości, tym samym nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży bowiem na właścicielu bądź współwłaścicielach. Tym bardziej nie można przyjąć, że właścicielem nieruchomości jest zarówno spółka cywilna, jak i jej wspólnicy. Spółka cywilna to tylko umowa, a dokładniej stosunek obligacyjny, w którym wspólnicy zobowiązują się do świadczenia polegającego na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

W konsekwencji, w rozważanym przypadku, jedynie wspólnicy spółki cywilnej mogą być właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości, a zatem tylko oni mogą być podatnikami podatku od nieruchomości.

Z uwagi na powyższe, NSA nie rozstrzygał sporu merytorycznie (a spór dotyczył sposobu ustalenia podstawy opodatkowania budowli wyciągu narciarskiego), lecz odrzucił skargę kasacyjną, jako wniesioną przez podmiot nie będący stroną.

Omawiane postanowienie jest o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie NSA zwykle spółkę cywilną uznawał za podatnika (np. wyrok NSA z 25.04.2008 r. o sygn. II FSK 226/07).Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.


TAGI: Podatek od nieruchomości, NIK, Wyrok NSA, Użytkowanie wieczyste,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu