18.02.2015


Wyciąg narciarski podlega w całości opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

KATEGORIA: Wokanda

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 marca 2014 r. ( sygn. I SA/Gl 1217/13) uznał, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie elementy wyciągu narciarskiego (tj. fundamenty, liny, orczyki, krzesełka, silniki, koła napędowe), które tworzą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

W zawisłej przed WSA sprawie podatnik twierdził, iż opodatkowaniu podlegają wyłącznie części konstrukcyjne w postaci konstrukcji nośnych i podporowych wyciągów talerzykowych, tj. fundamenty, natomiast pozostałe elementy wyciągu (instalacje i urządzenia), posadowione na tych fundamentach, nie stanowią budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.  Uzasadniając swoje stanowisko, podatnik wskazał, iż wszystkie elementy, poza fundamentami, stanowią samodzielne instalacje, które mogą być niezwłocznie przeniesione bez ich istotnej zamiany. Są to rzeczy ruchome i m.in. z tej przyczyny nie można im przypisać przymiotu budowli.

Wydający interpretację burmistrz miasta nie podzielił stanowiska podatnika. Organ wskazał, że pojęcie budowli jest pojęciem szerokim i że zawarte w prawie budowlanym wyliczenie obiektów budowlanych stanowiących budowle jest przykładowe. Dlatego ze względu na ich charakterystyczną konstrukcję, funkcję czy przeznaczenie, kwestię ich opodatkowania należy w każdym przypadku rozpatrywać indywidualnie.

Burmistrz uznał, że wyciąg talerzykowy stanowi całość techniczno-użytkową, która obejmuje wszystkie elementy wyciągu, a nie tylko części konstrukcyjne, i to owa całość techniczno-użytkowa stanowi budowlę opodatkowaną podatkiem od nieruchomości.

WSA w Gliwicach po rozpoznaniu sprawy, zgodził się z organem, iż wyciąg narciarski jest budowlą sportową wskazaną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Dokonując kwalifikacji kolejki liniowej sąd wskazał, że załącznik do Prawa budowlanego wskazuje kolejkę liniową jako desygnat pojęcia „budowle sportowe”. Ustawodawca określił kolejkę liniową jako budowlę, nie dokonując podziału na części budowlane i niebudowlane kolejki liniowej. Więc kolejka liniowa jako całość stanowi budowlę w rozumieniu ustawy podatkowej i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Argumentując swoje stanowisko, WSA wskazał, że „wszystkie elementy wyciągu narciarskiego, a więc również liny, orczyki, krzesełka, silniki, koła napędowe itp., dopiero łącznie spełniają funkcję, do której zostały wzniesione”. Takie stanowisko znajduje poparcie w wyrokach NSA. W wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. II FSK 1589/10) NSA wskazał, że przewóz osób, narciarzy, snowboardzistów przy użyciu pojazdów lub urządzeń wyciągowych za pomocą lin oraz orczyków czy krzesełek jest podstawowym zadaniem, przeznaczeniem wyciągu narciarskiego i nie można twierdzić, że taką funkcję spełniają jedynie wybrane elementy wyciągu, takie jak słupy nośne wraz z fundamentami, liny napinające oraz osprzęt.

WSA w Gliwicach w komentowanym wyroku wskazał, że ta podstawowa funkcja wyciągu narciarskiego nie może być realizowana wyłącznie przez fundamenty, ponieważ mimo że nie są one technicznie tożsame z pozostałymi urządzeniami wyciągu, to dopiero wszystkie łącznie tworzą całość techniczno-użytkową, która jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, i dlatego podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Takie stanowisko prezentował także NSA w wyroku z dnia 08.08.2012 r. ( sygn. II FSK 101/11).

Omawiany wyrok uchyla jednak zaskarżoną interpretację ze względów procesowych. Dotyczyła ona bowiem także innych obiektów budowlanych (m.in. przenośnik SunKid, karuzela Rotondo), co do których organ interpretacyjny wyraził stanowisko w oparciu o informacje pozyskane w internecie, wykraczając poza opis stanu faktycznego zawarty we wniosku podatnika. Tymczasem, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, w przypadku uznania, że stan faktyczny przedstawiony jest w sposób niewyczerpujący, należało wezwać podatnika do uzupełnienia wniosku o udzielenie interpretacji. 


Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Podatek od nieruchomości, NIK, Wyrok NSA, Wyrok WSA, Interpretacje podatkowe, Prawo budowlane,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu