13.02.2015


Odmowa zwolnienia radnego wymaga szczegółowego uzasadnienia

KATEGORIA: Wokanda

W przypadku podejmowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, z jej uzasadnienia musi wynikać, jakie przesłanki zdecydowały o jej podjęciu.

W artykule z dnia 14 maja 2013 r. pt. „Rada odmawia zwolnienia radnego? Musi podać uzasadnienie” przedstawialiśmy prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 października 2012 r. (sygn. II SA/Ol 1116/12), w którym to Sąd stwierdził, że zgoda rady gminy na rozwiązanie z radnym stosunku pracy musi zawierać szczegółowe uzasadnienie, a radni muszą w nim udowodnić, że należycie rozważyli wszystkie okoliczności.

Podobne stanowisko zajął ostatnio w jednym ze swoich wyroków Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrokiem z dnia 25 listopada 2014 r. (sygn. II OSK 2807/14) Sąd ten oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. II SA/Go 363/14) stwierdzającego nieważność uchwały rady powiatu w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Do rady powiatu wpłynął wniosek burmistrza o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym zatrudnionym na stanowisku dyrektora gminnego ośrodka kultury. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego w ośrodku kultury stwierdzono szereg uchybień w dziedzinie gospodarki finansami i gospodarowania majątkiem. Burmistrz wskazał ponadto, że wniosek ten nie jest w żadnym stopniu związany z pełnieniem funkcji radnego rady powiatu, a jest jedynie skutkiem nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami i majątkiem ośrodka kultury przez jego dyrektora.

Rada powiatu w drodze uchwały nie wyraziła zgody na rozwiązanie przez burmistrza umowy o pracę z radnym powiatu. W uzasadnieniu do uchwały zaznaczono, że radny zwrócił się do rady powiatu z pismem, w którym wskazał na polityczne motywy zamiaru burmistrza rozwiązania z nim stosunku pracy oraz odniósł się do przedstawionych mu zarzutów, twierdząc, że w większości były niezależne od niego.

W uzasadnieniu uchwały wskazano również, że radni powiatu wysłuchali zastępcy burmistrza oraz autora przeprowadzonego audytu wewnętrznego w ośrodku kultury, w którym radny jest dyrektorem. W uzasadnieniu wskazano ponadto wyjaśnienia, że o ile kilkoro radnych wskazywało na to, że stwierdzone nieprawidłowości uzasadniają rozwiązanie z radnym-pracownikiem stosunku pracy i tym samym podjęcie uchwały o wyrażeniu na to zgody, to jednak większość z nich nie była usatysfakcjonowana wyjaśnieniami zastępcy burmistrza i audytora.

Skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na powyższą uchwałę wniósł burmistrz, zarzucając jej naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, poprzez odmowę wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w sytuacji, gdy przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie są związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, a jednocześnie przyczyny te obiektywnie oceniane stanowią podstawę do wypowiedzenia radnemu umowy o pracę.

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. II SA/Go 363/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. stwierdził nieważność uchwały rady powiatu w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że rada powiatu nie poddała analizie ustaleń potwierdzających bądź nie, trafność i zasadność zarzutów zawartych we wniosku burmistrza będącego pracodawcą radnego rady powiatu. Oznacza to, zdaniem Sądu, że rada powiatu nie udzieliła odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązanie stosunku pracy ma lub nie ma związku z wykonywaniem przez pracownika mandatu radnego. W związku z tym WSA w Gorzowie Wlkp. uznał, że odmowa udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, bez wskazania w uzasadnieniu szczegółowego ustosunkowania się merytorycznie do przedstawionych przez pracodawcę przyczyn wypowiedzenia, które nie dotyczą wykonywania mandatu radnego powiatu, stanowi naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył powiat, zarzucając Sądowi naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym poprzez przyjęcie, że w istniejącym stanie faktycznym sprawy rada powiatu nie poddała analizie ustaleń potwierdzających bądź nie, trafność i zasadność wniosku pracodawcy i zarzutów w nim zawartych, co w rezultacie skutkowało stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały.

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2014 r. (sygn. II OSK 2807/14) NSA oddalił powyższą skargę kasacyjną.

Na wstępie Sąd wskazał, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Zdaniem Sądu II instancji z ww. przepisu wynika, że motywy pracodawcy, zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, muszą być badane, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy rada powiatu zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody z uwagi na zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, czy też odmówi z innego powodu, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku. Jak wskazał NSA w obu tych sytuacjach, o motywach, jakimi kierowała się rada, można dowiedzieć się wyłącznie z uzasadnienia uchwały.

Jednocześnie NSA wskazał, powołując się na ugruntowaną linię orzeczniczą w tym zakresie, że co prawda obowiązek sporządzenia uzasadnienia uchwały nie został przez ustawodawcę wprost ustanowiony, jednakże można go wyprowadzić w drodze wykładni celowościowej.

Tym samym NSA zgodził się z Sądem I instancji, że pomimo posiadania przez zaskarżoną uchwałę uzasadnienia, z jego treści nie wynika, jakie przesłanki zdecydowały o odmowie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, co rzutuje na prawidłowość kontrolowanej przez Sądy uchwały.


Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMaciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: NIK, Rada Powiatu, Rada gminy, Radny, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu