31.12.2014


Pouczenie o odpowiedzialności karnej w deklaracji „śmieciowej”

KATEGORIA: Wokanda

Rada gminy nie może określić wzoru deklaracji „śmieciowej” zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych w tej deklaracji.

Uchwałą z października 2012 r., będącą aktem prawa miejscowego, rada gminy określiła, jako załącznik do uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. W pozycji 8 wzoru deklaracji zatytułowanej „Oświadczenie i podpis składającego deklarację” zawarto następujący zapis: „Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”.

Powyższa uchwała została uchylona w styczniu 2013 r. wraz z wejściem w życie nowej uchwały zawierającej nowy wzór deklaracji „śmieciowej”.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na powyższą uchwałę (z października 2012 r.) wniósł prokurator rejonowy, wnosząc o stwierdzenie nieważności w ww. części zawierającej pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

Prokurator zarzucił uchwale rażące naruszenie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (będącego podstawą do uchwalenia wzoru deklaracji „śmieciowej”) poprzez nałożenie na podmioty składające deklaracje „śmieciowe” obowiązku składania oświadczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego pomimo braku podstaw do zamieszczenia takiej regulacji w uchwale.

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2014 r. (sygn. I SA/Ke 522/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym pozycję nr 8 załącznika w zakresie obejmującym treść ww. pouczenia.

Na wstępie sąd wskazał, że mimo uchylenia skarżonej uchwały postępowanie sądowej nie jest bezprzedmiotowe, bowiem uchylenie zaskarżonej uchwały wyeliminowało ją ze skutkiem od daty uchylenia (ex nunc), a stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd wywołuje natomiast skutki aż od chwili jej podjęcia (ex tunc).

Przechodząc do kwestii związanych z możliwością zawarcia we wzorze deklaracji „śmieciowej” pouczenia o odpowiedzialności karnej WSA w Kielcach przytoczył brzmienie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W uchwale tej rada gminy może również fakultatywnie określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji „śmieciowej”.

Zdaniem sądu w niniejszej sprawie rada gminy poprzez zawarcie pouczenia o odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu karnego wykroczyła poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie WSA w Kielcach wskazał, że upoważnienia do takiego zapisu nie zawierają inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wyrok nie jest prawomocny.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMaciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: Ustawa śmieciowa, Gospodarka odpadami, Wyrok WSA, Deklaracja śmieciowa, Rada gminy, Gospodarka komunalna, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu