12.11.2014


30 miesięcy zamiast 18, czyli ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym

KATEGORIA: Przepisy

Dnia 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego wprowadzająca szereg nowych przepisów dotyczących ochrony przed powodzią w planowaniu przestrzennym.​

Kolejną godną odnotowania zmianą wprowadzoną przez przepisy tzw. „majowej” nowelizacji Prawa wodnego (na temat zmian dotyczących aglomeracji zob. artykuł pt. Gmina koordynator w aglomeracji „wodno-ściekowej”) jest zmiana o charakterze proceduralnym dotykająca kwestii na styku planowania przestrzennego i ochrony przez powodzią. Na marginesie warto dodać, że zmodyfikowano także definicję legalną powodzi; i tak obecnie rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.

Przechodząc do tytułowej problematyki wyjść trzeba od stwierdzenia, że od kilku lat, a konkretnie od 18 marca 2011 roku obowiązują przepisy dotyczące ochrony przed powodzią, które zostały dodane do Prawa wodnego (zob. Dział Va) w związku z implementacją rozwiązań zawartych w tzw. Dyrektywie Powodziowej (zob. dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.). Z treści przepisów Prawa wodnego zawartych w tym „nowym” dziale nie tylko wynika, że ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej i winna być prowadzona w sposób skoordynowany, ale „płynie” także komunikat, że prowadzi się ją z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Mapy zagrożenia powodziowego

W tym kontekście warto dodać, że dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (przygotowuje ją Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), sporządza się mapy zagrożenia powodziowego. Jak wynika z treści art. 88d ust. 2 p.w. na wspomnianych mapach przedstawia się w szczególności:

Nadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się zasięg powodzi, głębokość wody lub poziom zwierciadła wody, a w uzasadnionych przypadkach - prędkość przepływu wody lub natężenie przepływu wody.

Mapy ryzyka powodziowego

Prawodawca wymaga także, aby dla obszarów, o których mowa w wyżej (tj. w art. 88d ust. 2 p.w.), sporządzano mapy ryzyka powodziowego, na których przedstawia się potencjalnie negatywne skutki związane z powodzią dla wspominanych wcześniej obszarów uwzględniające szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią, rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na takich „feralnych” obszarach, instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Ponadto w mapach ryzyka powodziowego wskazuje się występowanie ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, kąpielisk, obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, a w uzasadnionych przypadkach obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska oraz potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Więcej czasu

Prawodawca przesądził, że przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 p.w., uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Co ważne, w dotychczasowym stanie prawnym zmiany w przedmiotowych dokumentach należało wprowadzić w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map organom odpowiedzialnym za kreację tych dokumentów. Z dniem 12 lipca br. tj. z dniem wejścia w życie „noweli” doszło do wydłużenia tego terminu do 30 miesięcy, ergo organy odpowiedzialne za wydanie dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego - co wyraźnie akcentują Autorzy noweli - uzyskały więcej czasu na wprowadzanie koniecznych zmian w tych dokumentach. Warto przy tym pamiętać, że od dnia przekazania przedmiotowych map jednostkom samorządu terytorialnego, wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, muszą uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów. Nota bene koszty wprowadzenia zmian w planach oraz decyzjach ponoszą budżety właściwych gmin.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym

Zamiast zakończenia warto jeszcze zasygnalizować, ze opisywana tutaj nowela wprowadziła ważkie zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym dotyczące tak samych planów zarządzania ryzykiem, jak i odnoszące się do podmiotów odpowiedzialnych za plany. W tym miejscu jedynie przykładowo podnieść warto, że ochronę przed powodzią realizuje się, uwzględniając wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności zapobieganie, ochronę, stan należytego przygotowania i reagowanie w przypadku wystąpienia powodzi, usuwanie skutków powodzi, odbudowę i wyciąganie wniosków w celu ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Co więcej, dodano przepis obligujący Radę Ministrów do przyjęcia i aktualizacji - w drodze rozporządzenia - planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.Autor:
Dr Jędrzej Bujny

radca prawny


TAGI: Planowanie przestrzenne, Nowelizacja, Prawo wodne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu