04.06.2013


Uchwała musi być podjęta na podstawie przepisu obowiązującego w dniu jej uchwalenia

KATEGORIA: Wokanda

Uchwała rady gminy podjęta na podstawie przepisu nieobowiązującego w dniu jej uchwalenia jest nieważna.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 14 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. IV SA/Po 1228/12) stwierdził, iż uchwała rady gminy podjęta na podstawie przepisu upoważniającego o treści nieobowiązującej w dniu jej uchwalenia narusza ten przepis w stopniu istotnym, skutkującym nieważnością uchwały.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym – dnia 27 czerwca 2011 r. Rada Miejska Gminy Kłecko podjęła uchwałę nr VII/66/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłecko. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym („Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”) oraz art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Pismem z dnia 20 listopada 2012 r. (sygn. akt Pa 118/12) Prokurator Rejonowy w Gnieźnie zaskarżył powyższą uchwałę do WSA w Poznaniu zarzucając jej:

Na podstawie wyżej wskazanych zarzutów Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przychylił się do zarzutów Prokuratora wskazując, iż radzie gminy uszedł uwadze fakt dokonania nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 1 września 2010 r., a więc przeszło dziewięć miesięcy przed podjęciem stosownej uchwały. W związku z tym rada gminy niewłaściwie zastosowała przepis art. 14 ust. 5 ustawy, ponieważ oparła się na jego starym brzmieniu. Konsekwencją tego było niezastosowanie ust. 6 wspomnianego przepisu, ponieważ został on dodany tą nowelizacją.

W związku z powyższym, zdaniem Sądu, uchwała rady gminy podjęta na podstawie przepisu upoważniającego o treści nieobowiązującej w dniu jej uchwalenia narusza ten przepis w stopniu istotnym, skutkującym nieważnością uchwały. W konsekwencji skarżona uchwała jest nieważna w całości i nie może być wykonana.

Odnośnie niezachowania odpowiedniego okresu vacatio legis Sąd wskazał jedynie, iż zarzut skarżącego jest trafny. Jednakże uwzględnienie tego zarzutu może skutkować uchyleniem wyłącznie przepisu normującego datę wejścia w życie danego aktu normatywnego, a na podstawie innych naruszeń został już uchylony cały akt prawny.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Wyrok WSA, Oświata,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu