26.08.2014


Zwolnienie z PCC nie dotyczy spółek z większościowym udziałem związków międzygminnych

KATEGORIA: Wokanda

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych nie obejmuje zmiany umowy spółki, jeżeli wskutek tej zmiany większościowym udziałowcem spółki stanie się związek międzygminny.

Powyższe stanowisko wyraził w niedawnym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sprawa dotyczyła Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Jej wspólnikami są Gmina, posiadająca 2,6% udziałów uprzywilejowanych oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych - 97,4% udziałów. Spółka prowadzi swoją działalność, wykorzystując m.in. infrastrukturę wodociągową, która stanowi własność związku międzygminnego. W tych okolicznościach rozważano możliwość dokapitalizowania spółki poprzez wniesienie aportem do spółki infrastruktury wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, w wyniku czego związek uzyska w spółce większościowy udział.

W związku z powyższym spółka wystąpiła o wydanie interpretacji podatkowej, pytając, czy taka zmiana umowy spółki jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d ustawy z dnia 9 września 200 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z treścią przywołanego przepisu zwalnia się od PCC m.in. zmiany umowy spółki kapitałowej, jeżeli przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, i w wyniku zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce (względnie już taki udział w chwili czynności posiada). 

         

Spółka, uzasadniając swoje stanowisko zwróciła uwagę na treść art. 64 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że związki międzygminne mogą być tworzone wyłącznie przez gminy i wyłącznie w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, do których należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Prawa i obowiązki gmin związane z realizacją zadań, przechodzą z chwilą ogłoszenia statutu na tworzony przez nie związek, dlatego, zdaniem spółki, przedstawiona sytuacja powinna zostać objęta zwolnieniem z opodatkowania PCC (innymi słowy: pod pojęciem JST należy rozumieć także związki JST).

Minister Finansów nie zgodził się z takim poglądem, odwołując się do literalnego brzmienia przepisu. Organ podkreślił, że związku nie można uznać za podmiot, o którym mowa w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o PCC, gdyż ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego Państwa w Rzeczypospolitej nie wskazuje związku jako jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego (a związku JST nie można traktować tak jak samych JST).

Spółka wniosła skargę do WSA w Krakowie, którą ten oddalił (wyrok z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. I SA/Kr 705/14). Jak argumentował sąd, przepisy dotyczące zwolnień podatkowych muszą być interpretowane ściśle, przy uwzględnieniu ich wyjątkowego – w relacji do zasady powszechności opodatkowania – charakteru. Skoro zatem analizowany przepis ściśle wskazuje, że obejmować lub posiadać co najmniej połowę udziałów lub akcji w spółce w chwili zmiany umowy muszą Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, a nie żaden inny podmiot, to w sytuacji, w której większościowym udziałowcem stanie się związek, a nie tworzące go gminy, nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca skorzystanie ze zwolnienia.

Przywoływanie przez spółkę innych regulacji prawnych sąd uznał za bezzasadne z racji na tzw. zasadę autonomii prawa podatkowego. Zdaniem sądu do przepisów niepodatkowych zasadnie odwołać się można wtedy, gdy ustawa podatkowa zawiera stosowne odesłanie.

Spółki z udziałem związków komunalnych – w świetle powyższego stanowiska – powinny liczyć się z koniecznością zapłaty PCC od omawianych czynności.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: NIK,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu