19.08.2014


Decyzja w sprawie opłaty śmieciowej nie na przyszłość

KATEGORIA: Wokanda

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji możliwe jest jedynie za okresy, w których powstał obowiązek jej uiszczenia.
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 28 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 304/14).

W kontrolowanej przez WSA w Łodzi decyzji, Wójt określił wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poszczególne kwartały 2013 r. Decyzja odnosiła się przy tym do przyszłych okresów (tj. tych miesięcy, za które obowiązek uiszczenia opłaty jeszcze nie powstał).  

W myśl art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.], w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Sąd uchylając decyzję Wójta oraz utrzymującą ją w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wskazał (mając na uwadze treść odesłania zawartego w art. 6q u.c.p.g.), że w zakresie elementów oraz procedury wydawania tej decyzji zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [dalej: o.p.]. W konsekwencji przyjąć zatem należy, że decyzja, o której mowa w art. 6o u.c.p.g. (określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) jest w istocie decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 21 § 3 o.p. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

WSA w Łodzi podkreśla, że decyzja określająca powinna wprost wskazywać okres, którego dotyczy i nie powinna działać na przyszłość. Określenie wysokości opłaty możliwe jest jedynie za okresy, w których powstał obowiązek jej uiszczenia (jako odpowiednik obowiązku podatkowego) oraz uległ on konkretyzacji (przekształcił się w zobowiązanie). Organ zatem, wydając decyzję określającą, powinien ograniczyć się do tych miesięcy, za które zobowiązanie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi już powstało.

Jak wyjaśnia Sąd, z uwagi na to, że obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, a dodatkowo w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, uiszcza się ją w zmienionej wysokości już za cały miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 u.c.p.g.), przyjąć należy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być określona już po zakończeniu danego miesiąca.

 Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Opłata śmieciowa, Ustawa śmieciowa, Gospodarka odpadami, Wyrok WSA, Finanse publiczne, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu