08.08.2014


Który wójt zinterpretuje przepisy o podatkach i opłatach lokalnych?

KATEGORIA: Wokanda

Spory kompetencyjne pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeden z takich sporów dotyczył ustalenia organu właściwego do wydania indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości dotyczącej inwestycji zlokalizowanej w jednej gminie, podczas gdy siedziba wnioskodawcy znajdowała się na terenie innej gminy.

W postanowieniu z dnia 30 maja 2014 r. (sygn. II FW 15/13) rozstrzygając spór o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Wierzchosławice a Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawa, NSA wskazał, że organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnej w sprawie jest Wójt Gminy Wierzchosławice – organ gminy na obszarze, której zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem wniosku.

Spór rozpoczął się od wniosku spółki skierowanego do Wójta Gminy Wierzchosławice o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do budowy elektrowni fotowoltaicznej. Z uwagi na fakt, że wnioskodawca ma siedzibę w Warszawie, a na terenie gminy Wierzchosławice nie posiada oddziałów ani też nie prowadzi działalności gospodarczej Wójt uznał się za organ niewłaściwy w sprawie. W związku z powyższym przekazał wniosek do organu według niego właściwego, informując o tym wnioskodawcę. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wniosek jednak odesłał, wskazując, że w jego ocenie organem właściwym będzie Wójt. Wobec konsekwentnego stanowiska Wójta, w myśl którego planowanie inwestycji w danej miejscowości nie przesądza o właściwości organu podatkowego, ostatecznie sprawa trafiła do NSA.

Sąd, dokonując analizy przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jednoznacznie stwierdził, że właściwym w sprawie zarówno prowadzenia postępowań podatkowych, jak i wydawania interpretacji indywidualnych jest organ zawiadujący jednostką podziału administracyjnego kraju, na której terytorium położona jest nieruchomość (grunt, budynek, budowla) podlegająca opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2. Oznacza to, że zasadniczo właściwość miejscową organów podatkowych powinny określać poszczególne ustawy podatkowe. Dopiero wskutek braku odpowiednich regulacji materialnoprawnych zastosowanie ma reguła wskazana w Ordynacji podatkowej. A jak wynika z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o właściwości miejscowej samorządowych organów podatkowych, właściwych w sprawach podatku od nieruchomości przesądza miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

W analizowanej sprawie istotnym jest, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczył realizacji inwestycji w zakresie podatku od nieruchomości, która planowana była w gminie Wierzchosławice. Tym samym to ta okoliczność, a nie siedziba spółki zadecydowała o właściwości organu podatkowego.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Podatek od nieruchomości, NIK, Wyrok NSA, Interpretacje podatkowe, Podatki i opłaty lokalne, Wójt,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu