06.08.2014


Odrębne obwody głosowania w przypadku referendum lokalnego?

KATEGORIA: Przepisy

Do Sejmu wpłynął komisyjny projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym umożliwiający tworzenie odrębnych obwodów głosowania.

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

Projektodawcy przewidują zmianę art. 54 ustawy o referendum lokalnym, który obecnie stanowi, że referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie wskazuje się na dwie zmiany mające być wprowadzone do tego przepisu.

Po pierwsze, w związku z pojawiającymi się opiniami, że tworzenie odrębnych obwodów głosowania w przypadku referendum lokalnego nie jest ustawowo nakazane, uważa się, że należy wprowadzić do tekstu ustawy taki obowiązek, w celu stworzenia warunków organizacyjnych, ułatwiających części osób uprawnionych do głosowania udział w referendum lokalnym. W związku z tym proponuje się wprowadzenie nowego brzmienia art. 54 ustawy o referendum lokalnym, gdzie w ust. 1 będzie wprost wskazane, że głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania, o których mowa w art. 12 § 1 Kodeksu wyborczego.

Po drugie, proponuje się wprowadzenie ust. 2, który ma stanowić, że do tworzenia odrębnych obwodów głosowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 § 4-6 i 10 Kodeksu wyborczego, a więc przepisy m.in. ułatwiające głosowanie osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz podobnych instytucjach.

Projektodawcy w uzasadnieniu wskazują, że na konieczność wprowadzenia proponowanych przepisów zwrócił uwagę również Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując, że krąg osób korzystających z praw wyborczych powinien być jak najbardziej szeroki.

Powyższe zmiany mają przyczynić się w głównej mierze do ułatwień w głosowaniu w referendum lokalnym, a cel, jaki przyświeca projektodawcom należy ocenić pozytywnie.

Projektodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych do zaopiniowania.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowegoMateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Prawo wyborcze, Referendum lokalne, Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu