29.05.2013


Łączenie jednostek samorządu terytorialnego

KATEGORIA: Przepisy

MAC prowadzi prace związane z łączeniem się jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (dalej: MAC) prowadzi prace związane z łączeniem się jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym. Połączenia te miałyby być korzystne dla mniejszych gmin, które w ocenie Ministerstwa mają problemy m.in. z wysokimi kosztami działalności, brakiem wystarczającego zaplecza kadrowego, niekorzystną strukturą demograficzną czy migracjami ludności. W związku z powyższym poseł Damian Raczkowski zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji z interpelacją. Poseł wyraził w niej swoje wątpliwości związane z łączeniem gmin. Obawia się on, że może ono doprowadzić do redukcji etatów, a w konsekwencji do wzrostu bezrobocia.

W odpowiedzi MAC wskazuje, że projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych, a w najbliższym czasie ma trafić do rozpatrzenia przez komitet stały Rady Ministrów. Założeniem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych, poprawy warunków usług świadczonych przez samorząd terytorialny oraz zwiększenie elastyczności i efektywności jego funkcjonowania. Projekt zakłada także uatrakcyjnienie konstrukcji obecnie istniejącej zachęty finansowej (polegającej na wzroście wskaźnika udziału w PIT o 5 punktów procentowych przez 5 lat od połączenia). Proponuje się więc wprowadzenie mnożnika, który miałby korygować zachętę indywidualnie dla każdej nowo utworzonej przez połączenie jednostki. Mnożnik miałby się opierać na proporcji między średnimi dochodami per capita z tytułu udziału gmin w PIT na poziomie całej Polski oraz dochodami per capita z tytułu udziału w PIT nowo powstałej gminy. W związku

z powyższym gminy z mniejszymi wpływami z PIT otrzymywałyby silniejsze wsparcie niż gminy z wyższymi wpływami.

Zakłada się także wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie następstwa prawnego nowej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie, z którymi nowa jednostka stałaby się prawnym następcą połączonych jednostek. Proponowane są również rozwiązania w zakresie obowiązywania aktów prawa miejscowego. Zakładają one, że do czasu uchwalenia przez organy nowej jednostki samorządu terytorialnego aktów prawa miejscowego będą obowiązywały dotychczasowe akty.

Odnosząc się do zapytania posła dotyczącego redukcji etatów, MAC zwraca uwagę na przepis art. 43 a ustawy z dnia 23 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, który stanowi, że z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego pracownicy samorządowi dotychczasowych urzędów m.in. gmin czy starostw powiatowych stają się pracownikami urzędu nowej jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego proponowane są także zmiany w przepisach materialnego prawa administracyjnego, które regulują wykonywanie zadań publicznych. Projekt zakłada także zmiany dotyczące przepisów kształtujących finanse samorządowe w zakresie podatków m.in. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym czy podatku rolnym. Według MAC wprowadzone zmiany wpłyną m.in. na poprawę skuteczności poboru podatku od nieruchomości oraz usprawnienie pracy organów podatkowych. Autor:
Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych


TAGI: Podział terytorialny, Nowelizacja, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu