28.05.2013


Ład reklamowy na terenie gmin – dziś i jutro

KATEGORIA: Przepisy

We wtorek 21 maja br. rozpoczęły się konsultacje społeczne prezydenckiego projektu tzw. ustawy o ochronie krajobrazu.

Ustawa ta stanowi propozycję zmian szeregu ustaw, wśród których znalazły się m.in. rozwiązania, które mają wyposażyć gminę w możliwość decydowania o zasadach rozmieszczenia i wielkości nośników reklamowych.

Zgodnie z projektem, rady gmin otrzymają kompetencje do ustalania zasad sytuowania tablic reklamowych, ogrodzeń, obiektów małej architektury, które ujęte będą w akt prawa miejscowego. Ponadto gmina będzie mogła wprowadzić opłaty publiczne od ustawianych na jej terenie reklam.

Jak jest obecnie?

Gminy od lat borykają się z problemem „zaśmiecania” przestrzeni publicznej chaotycznie lokalizowanymi reklamami zewnętrznymi, których estetyka często budzi mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości. Obowiązujące przepisy nie dają organom gmin skutecznych narzędzi w walce z natłokiem reklam i pomysłowością specjalistów od marketingu.

Aktualnie, ustalenie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych jest możliwe w zasadzie jedynie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Odmiennie przepisy traktują co prawda tereny objęte obszarowymi formami ochrony przyrody oraz tereny parków kulturowych, jednakże ich zastosowanie jest z definicji ograniczone do wąskiej połaci terenu, stąd nie dają one możliwości powszechnego ustalania zasad sytuowania reklam. Jeśli natomiast chodzi o plany miejscowe, to pokrycie terenu gmin planami jest na dzień dzisiejszy relatywnie niskie i silnie zróżnicowane w poszczególnych gminach. Wynika to z czasochłonności i kosztowności przyjmowania tych planów. Uznać przy tym trzeba, że przyjęcie planu dla terenu całej gminy tylko dla zagwarantowania ładu reklamowego, nie jest w praktyce ani możliwe, ani celowe.

Jak może być w przyszłości?

Projekt ustawy o ochronie krajobrazu zawiera propozycje nowelizacji kilku ustaw, których wspólnym mianownikiem jest wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawa do narzędzi sprzyjających ochronie krajobrazu zalicza także nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam.

Aby przeciwdziałać chaosowi reklamowemu, projekt prezydencki przyznaje radzie gminy kompetencję do ustalania w formie aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów wyrobów, z jakich mogą być wykonane. Tym samym rada ma uzyskać kompetencje do określenia, jak i na czym prowadzić można na terenie gminy działalność reklamową zewnętrzną. Podkreślenia wymaga, że proponowana zmiana nie nakłada na radę obowiązku przyjęcia przedmiotowej uchwały – projektodawcy swobodzie rady pozostawili podjęcie decyzji o przyjęciu rozwiązań dotyczących sytuowaniu reklam na jej terenie. Zgodnie z projektem, uchwała w sprawie zasad ma być przyjmowana dla terenu całej gminy w jej administracyjnych granicach, z wyłączeniem tych obszarów, dla których w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określono inne zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych.

Skuteczność rozwiązań gminnych dotyczących reklam w przestrzeni publicznej ma zagwarantować przewidziana projektem nowelizacja Kodeksu wykroczeń. Proponowana zmiana kodeksowa umożliwi nakładanie kar na podmioty umieszczające tablice lub urządzenia reklamowe z naruszeniem warunków ich sytuowania, w tym o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonanych z wyrobów innych niż dopuszczalne. Za niezgodne z zasadami sytuowanie reklam otrzymać będzie można nie tylko karę grzywny, ale również  karę ograniczenia wolności

Słowem zakończenia wskazać należy, że projekt premiuje finansowo gminy, które ustalą zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych. Zgodnie z przewidzianą projektem nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w gminach, w których zostaną uchwalone zasady dotyczące tablic i urządzeń reklamowych, będzie można wprowadzić opłaty od reklam. A zatem gminy, które podejmą działania w kierunku uporządkowania przestrzeni publicznej będą mogły pozyskać dodatkowe dochody do swojego budżetu.

W projekcie ustawy o ochronie krajobrazu zaproponowano, by zmiany weszły w życie od początku przyszłego roku.

Projekt aktualnie jest w trakcie konsultacji społecznych. Uwagi do projektu mogą być zgłaszane do 20 czerwca 2013 r.

Z treścią projektu można zapoznać się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

Źródło: http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-o-ochronie-krajobrazu/  Autor:
Anna Kudra-Ostrowska

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).


TAGI: Planowanie przestrzenne, Prezydent RP, Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu