11.06.2014


Pomoc de minimis – pomoc na starych zasadach tylko do końca czerwca

KATEGORIA: Przepisy

Jeszcze tylko do końca czerwca tego roku będzie możliwe udzielanie pomocy de minimis na warunkach ustalonych dla okresu programowania 2007 – 2013.

Od 1 lipca 2014 r. udzielanie przedsiębiorcom pomocy de minimis przez gminę będzie musiało odbywać się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z 17 grudnia 2013 r., które uchyliło dotychczasowe rozporządzenie Komisji [dalej: KE] 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r.

Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia KE są korzystne zarówno dla podmiotów korzystających z pomocy de minimis, jak i dla gmin udzielających takiej pomocy. Podstawową różnicą, która wpłynie na tryb udzielania pomocy i zakres obowiązków pracowników urzędów JST będzie zasadniczo brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc. Dotychczas bowiem istniał zakaz udzielania wsparcia przedsiębiorcom znajdującym się w trudniej sytuacji ekonomicznej, co skutkowało koniecznością dokonania przez urzędnika oceny tej sytuacji przed udzieleniem wsparcia i w praktyce sprowadzało się do mozolnego analizowania dokumentów składanych przez wnioskodawców, np. sprawozdań finansowych.

Od 1 lipca ten obowiązek zostanie zniesiony, co odzwierciedlać również będzie zmieniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców (nowe rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis powinno wejść w życie lada dzień). Badanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców będzie nadal konieczne dla obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto i ustalania stopy referencyjnej, (czyli wówczas, gdy pomoc de minimis będzie obejmować np. udzielenie gwarancji lub pożyczki, a także w przypadku, gdy będzie ona polegać na rozłożeniu płatności na raty bądź na odroczeniu terminu płatności).

Utrzymano ponadto zakaz udzielania pomocy de minimis podmiotom będącym przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub spełniających kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli. W przypadku dużych przedsiębiorstw – beneficjent będzie musiał znajdować się w sytuacji porównywalnej co najmniej z oceną kredytową B.

Inną istotną zmianą będzie konieczność uwzględniania definicji „jednego przedsiębiorstwa” i sformułowanych przez Komisję Europejską kryteriów, dotyczących istniejących powiązań pomiędzy jednostkami gospodarczymi w toku badania dopuszczalności udzielania wsparcia z uwagi na limit pomocy de minimis dla „jednego przedsiębiorstwa” ustalony na pułapie 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych.

Już w poprzednim okresie programowania Trybunał Sprawiedliwości UE orzekał, że wszystkie podmioty, które są kontrolowane (faktycznie lub prawnie) przez jeden i ten sam podmiot – należy traktować jak jedno przedsiębiorstwo do celów stosowania zasady de minimis. Nowe rozporządzenie KE uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo TS UE i wprowadza legalną definicję „jednego przedsiębiorstwa”, przy czym nie będzie ona mieć zastosowania do szczególnej sytuacji jednostek gospodarczych powiązanych ze sobą wyłącznie dlatego, że są kontrolowane przez ten sam organ publiczny (oczywiście, o ile każda z tych jednostek posiada niezależne uprawnienia decyzyjne).

Przy analizowaniu dopuszczalności pomocy de minimis i obliczaniu kwoty dotychczas uzyskanego przez danego wnioskodawcę wsparcia, pomocne również będą doprecyzowane czytelne zasady dotyczące obliczania kwot pomocy uzyskiwanej przez łączące się przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału.

Ułatwieniem dla podmiotów udzielających pomocy de minimis jest doprecyzowanie przez KE zasad kumulacji pomocy publicznej - i to zarówno w zakresie kumulacji pomocy de minimis udzielanej na różnych podstawach, (czyli w przypadku kumulacji pomocy de minimis objętej odrębnymi limitami kwotowymi), jak i w przypadku kumulacji pomocy de minimis z pomocą publiczną innego rodzaju.

Powyższe zmiany uwzględniać będą nowe wzory formularzy zaświadczeń o pomocy de minimis – zgodnie z treścią projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - przewidziane jest wprowadzenie aż trzech różnych wzorów zaświadczeń, uwzględniających okoliczność, iż od 1 stycznia tego roku możliwe jest udzielanie pomocy de minimis na zasadach określonych aż w trzech rozporządzeniach:

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym,

- rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

- rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.


Autor:
Katarzyna Dudziak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie procesów inwestycyjnych, doradca z zakresu projektów finansowanych z dotacji UE i pomocy publicznej


TAGI: Prawo europejskie, Pomoc de minimis,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu