29.05.2014


Postępowanie egzekucyjne w administracji – nowe akty wykonawcze

KATEGORIA: Przepisy

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych zmieniona została ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 127 przedmiotowej ustawy, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 § 2, art. 15 § 5, art. 26 § 2, art. 65, art. 67 § 1,art. 67c § 7 i 15, art. 109 § 1, art. 110r § 2 oraz art. 156 § 2 ustawy o postępowaniu w administracji pozostają w mocy do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z tego powodu, dnia 20 maja br., ogłoszone zostały w Dzienniku Ustaw następujące rozporządzenia:

Wymienione wyżej akty wykonawcze mają istotne znaczenie dla funkcjonowania JST – zarówno w przypadku gminnych organów egzekucyjnych, jak i wszelkich JST, które biorą udział w postępowaniu egzekucyjnym jako wierzyciele.

Warto szczególną uwagę zwrócić na ostatnie z powołanych rozporządzeń. Na jego podstawie zmieniają się bezpośrednie formy komunikacji między wierzycielem a zobowiązanym - wprowadzona zostaje możliwość porozumiewania się za pomocą SMS, email, rozmów telefonicznych, a także internetowych portali informacyjnych (w tym portal podatkowy), w przypadku, gdy obowiązek nie został wykonany np. na skutek przeoczenia.

Ma to ułatwić i odformalizować kontakty między nimi i dać możliwość łatwiejszego zachęcania do dobrowolnego wykonania obowiązku, a tym samym ograniczenia kosztów związanych z przymusowym ściąganiem należności pieniężnych w trybie egzekucji.

Dodatkowo zrezygnowano z obowiązku prowadzenia ewidencji upomnień, która dotychczas była wymagana, ponieważ informacje dot. wystawionych upomnień zazwyczaj gromadzone są w systemach informatycznych i są łatwo dostępne dla wierzycieli i organów egzekucyjnych.

Zmieniły się kwestie dotyczące niezwłocznego doręczania upomnień. Rozporządzenie wprowadza możliwość czasowego odstąpienia wierzycieli od tego obowiązku. Celem tego rozwiązania jest wysłanie upomnienia, a także wystawienie tytułu wykonawczego dopiero, gdy należność pieniężna wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia. W świetle dotychczasowych przepisów, do egzekucji administracyjnej kierowane były tytuły wykonawcze opiewające na niskie wartości np. 10 groszy. W konsekwencji, koszty upomnienia były wyższe od kwoty należności pieniężnej kierowanej do egzekucji.

Uregulowano procedurę postępowania wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych w ograniczonym zakresie - może on skierować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego dalszy tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji wyłącznie w zakresie takich środków egzekucyjnych, do których stosowania on nie jest uprawniony oraz w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.

Uregulowano m.in. także kwestię zmiany tytułu wykonawczego.

Co do zasady, postanowienia rozporządzeń wchodzą w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, z niektórymi wyjątkami (część przepisów wejdzie w życie od 7 listopada 2014).

Przewidziano także możliwość stosowania dotychczasowych wzorów dokumentów, nie dłużej jednak niż przez kolejnych 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

Dnia 22 maja br. opublikowano z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (poz. 668), które weszło w życie z dniem ogłoszenia.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: NIK, Informatyzacja, Egzekucja w administracji,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu