23.05.2014


Kolejna nowelizacja Ustawy o odpadach podpisana przez Prezydenta

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 20 maja b.r. Prezydent RP podpisał ustawę z dn. 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 2119) wpłynął do Sejmu dn. 13 stycznia b.r. Zmierzał on do zmiany przepisów umożliwiających wprowadzanie zmian w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części, a także w decyzjach o zamknięciu składowiska odpadów.

W dotychczasowym stanie prawnym decyzje wydawana na podstawie art. 54 ust. 1 art. 54c ust. 1nieobowiązującej już ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185) nie mogły być zmieniane. Jak wskazują projektodawcy przepisy przejściowe obecnej ustawy nie odnoszą się do decyzji dotyczących zamykania składowisk. Nie można ich również zmienić w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego [dalej: kpa] z powodu zmiany organu wydającego decyzję.

Wyżej wymienione decyzje określają między innymi: techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów, a także sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku. To właśnie trudności w terminowym dopełnieniu obowiązków wynikających z ww. decyzji były bodźcem do zaproponowania zmian. Jak wskazują posłowie praktyka pokazuje, że obecnie w odniesieniu do niektórych składowisk istnieje konieczność dokonania zmian wydanych decyzji przede wszystkim ze względu na niedotrzymanie terminów wskazanych w decyzjach. Skutkiem niedotrzymania terminów jest brak możliwości faktycznego zamknięcia składowiska związanego z brakiem rekultywacji. Przyczyną niedotrzymania terminów jest w większości brak środków pieniężnych na dokonanie rekultywacji.

W związku z powyższym posłowie PO zaproponowali by w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.)po art. 244 dodać artykuł 244a , który wprowadzałby następujące zmiany:

·        możliwość zmian zgody oraz decyzji wydawanych na podstawie art. 54 ust. 1 oraz art. 54c ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185) w zakresie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów, harmonogramu działań dotyczących rekultywacji składowiska, a także kwestii sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem.

·        możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z powyższych decyzji na inny podmiot, jeśli daje on gwarancję prawidłowego wykonania tych obowiązków. Podmiot ten przyjmuje prawa i obowiązki poprzez wyrażenie zgody.

·        organem właściwym w wyżej wskazanych sprawach jest marszałek województwa.  W odniesieniu do przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych organem właściwym jest – regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Projektodawcy podkreślają, że aktualizacja harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów stanowi jedyną możliwość skorzystania ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezbędnych do dokończenia prac rekultywacyjnych. W przypadku braku możliwości dopełnienia obowiązków wynikających ze zgody lub decyzji,  ze względów finansowych istotna będzie możliwość zmiany zgody lub decyzji w celu zakończenia całego procesu. Reasumując, możliwość zmiany zgody lub decyzji w wyżej wymienionych kwestiach niejednokrotnie może okazać się potrzebna w celu doprowadzenia do zgodnego z prawem zamknięcia składowiska odpadów.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoMartyna Kabacińska
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

TAGI: Gospodarka odpadami, Prezydent RP, Nowelizacja, Gospodarka komunalna, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu