14.05.2014


Szykują się zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

KATEGORIA: Przepisy

Rada Ministrów 29 kwietnia 2014 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Potrzeba nowelizacji tej ustawy wynika z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 30/12), w którym stwierdzono niezgodność jej przepisów z Konstytucją RP.

Projekt ustawy nowelizującej wprowadza nowe zasady pobierania opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęto, iż co do zasady udostępnianie materiałów z zasobu jest odpłatne. Bezpłatnie będą udostępniane wszystkim zainteresowanym zbiory danych:

  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych, zawarte w bazie danych,
  3. zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
  4. dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

Ponadto nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej będzie przysługiwał m.in. na cele edukacyjne takim podmiotom, jak jednostki oświaty czy szkoły wyższe.

Istotną zmianę stanowi także doprecyzowanie zasad koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Proponowane rozwiązania prawne mają na celu wyeliminowanie zbędnych barier w procesie inwestycyjnym. Proponuje się rozszerzenie zakresu informacyjnego geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o dane dotyczące obiektów projektowanych. Ponadto sytuowanie na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zabudowy obszarów wiejskich, projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie podlegało obowiązkowemu uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

Projekt przewiduje ponadto zmianę przepisów określających zawartość ewidencji gruntów i budynków poprzez znowelizowanie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz dodanie ustępu 2 określającego, że w ewidencji wskazuje się:

  1. właścicieli nieruchomości, a w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli także inne osoby państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne lub organy administracji publicznej, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu odrębnych przepisów, znajdują się te nieruchomości,
  2. gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub jednostki organizacyjne, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania,
  3. miejsce pobytu stałego lub adres siedziby osób, jednostek organizacyjnych oraz organów o których mowa w pkt 1),
  4. informację o wpisie do rejestru zabytków,
  5. informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części jest objęty formą ochrony przyrody wskazaną w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,wartość katastralną nieruchomości, oraz
  6. informacje dotyczące umów dzierżawy (jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji uzależnione jest nabycie praw wynikających z odrębnych przepisów.

Przyjęta nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Od teraz, poza danymi dotyczącymi budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych do przebywania ludzi, znajdują się w niej także takie obiekty jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku. Zmiany te są zgodne z wnioskami jednostek gminnego samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za system adresowy w Polsce.

Z uwagi na niejednolitą interpretację przepisów ogólnych projekt nowelizacji ustawy wprowadza w nich zmiany, które mają na celu doprecyzować i uzupełnić definicje w nich zawarte. W związku z powyższym zredagowano na nowo art. 1 ustawy oraz dodano lub zmieniono definicje zawarte w art. 2 ustawy (m.in. definicje: prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych). Autor:
Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych


TAGI: Nowelizacja, Geodezja i kartografia,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu