15.04.2014


Ważny jest dzień doręczenia odwołania do KIO

KATEGORIA: Wokanda

Sąd Najwyższy potwierdził, że dla zachowania terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ma znaczenia dzień złożenia tego odwołania w placówce pocztowej.

Sprawa dotyczyła przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Zamawiający przesłał faksem wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie informację o wyborze innej oferty i wykluczeniu tych wykonawców z postępowania z powodu podania nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Wykonawcy odwołali się od wyniku przetargu, a pismo wysłali listem poleconym za pośrednictwem urzędu pocztowego. Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej [dalej również: KIO] wpłynęło ono jednak po upływie terminu do jego wniesienia. W konsekwencji odwołanie zostało odrzucone. Wykonawcy zaskarżyli postanowienie KIO w przedmiocie odrzucenia odwołania do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Termin do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego określał w przedmiotowej sprawie art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej: PZP][1]. Z jego treści wynika, że w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, czyli faksem lub drogą elektroniczną) albo w terminie 10 dni (jeżeli zostały przesłane w inny sposób).

Sąd Okręgowy w Koszalinie, pomimo utrwalonego stanowiska KIO[2] w zakresie zachowania przedmiotowego terminu, powziął wątpliwość, czy odwołanie można uznać za skutecznie złożone już w dniu nadania go w placówce pocztowej, czy dopiero w dniu dostarczenia odwołania do Prezesa KIO.

Przedstawiając Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne, sąd okręgowy wskazał jednak, że z treści art. 180 ust. 4 nie wynika, aby złożenie odwołania w placówce pocztowej było równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa KIO. Literalne brzmienie przepisu wskazuje bowiem, że wnosi się je do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Należy zauważyć, że odmiennie ustawodawca wskazał w art. 198b ust. 2 PZP. Zgodnie z jego treścią złożenie skargi od wyroku KIO w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe[3] jest równoznaczne z jej wniesieniem. Takiego sformułowania brak w przepisach dotyczących odwołania.

W uchwale z dnia 7 lutego 2014 r.[4] Sąd Najwyższy potwierdził stanowisko KIO uznając, że dla zachowania, przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 PZP, terminu do wniesienie odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Odwołanie musi zostać w ustawowym terminie faktycznie doręczone do Prezesa KIO.

 

[1] j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.

[2] Por. Postanowienie KIO z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. KIO 729/11; Postanowienie KIO z dnia 1 lipca 2010 r., sygn. KIO/UZP 1279/10; Postanowienie KIO z dnia 12 maja 2010 r., sygn. KIO 822/10; Postanowienie KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. KIO/UZP 435/10.

[3] Dz. U. z 2012 r., poz. 1529.

[4] Sygn. III CZP 90/13.Autor:
Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań


TAGI: Krajowa Izba Odwoławcza, Uchwała SN,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu