11.04.2014


Nowe dyrektywy unijne – rewolucja w zamówieniach publicznych?

KATEGORIA: Przepisy

18 kwietnia br. wchodzą w życie nowe dyrektywy unijne dotyczące zamówień publicznych - Polska będzie musiała je implementować do 18 kwietnia 2016 r. Zakres zmian wynikających z ww. dyrektywy jest niezmiernie szeroki – implementacja ich przepisów może zatem pociągnąć za sobą gruntowną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych - a być może - za czym opowiada się wielu praktyków- zastąpienie starej ustawy nową.

W dniu 28 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały trzy ważne dyrektywy unijne: dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych[i], dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych[ii] oraz dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji[iii]. Dyrektywy wchodzą w życie w dniu 18 kwietnia 2014 r. Termin implementacji dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE upłynie 18 kwietnia 2016 r. Powyższe dyrektywy zastąpią, obowiązujące dziś jeszcze, dyrektywy: 2004/17/WE (tzw. „dyrektywę sektorową”)[iv] oraz 2004/18/WE (tzw. „dyrektywę klasyczną”)[v], koordynujące dotąd procedury udzielania zamówień w państwach członkowskich UE.

Zakres zmian, które przewidują nowe dyrektywy, w tym dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, jest niezmiernie szeroki – dlatego ich implementacja do polskiego porządku prawnego może pociągnąć za sobą gruntowną nowelizację ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a być może, za czym opowiada się wielu praktyków, zastąpienie ww. ustawy nową. Mając na względzie obszerność zmian wynikających z nowych dyrektyw, niniejszy artykuł wskazuje jedynie przykładowe spośród zmian zawartych, w szczególności w dyrektywie 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych [dalej również: „dyrektywa 2014/24”].

Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych[vi] – dyrektywy mają przede wszystkim uprościć i przyspieszyć proces udzielania zamówień publicznych. Spośród przykładowych zmian w tym zakresie wskazać można obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym, co obejmować ma również elektroniczne składanie ofert. Inną zmianą są krótsze niż dotychczas terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert – przykładowo, dyrektywa 2014/24 przewiduje, iż minimalny termin składania ofert wynosi 35 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu – termin ten może ulec jednocześnie w pewnych sytuacjach skróceniu. Dyrektywy regulują też w szerszym niż dotychczas zakresie wstępne konsultacje rynkowe, określane w polskim prawie zamówień publicznych jako tzw. dialog techniczny.

Ułatwienie ubiegania się o zamówienia publiczne, na które wskazuje też Urząd Zamówień Publicznych[vii], ma zapewnić zmniejszenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczenie maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców. Przykładowo, roczny obrót, który muszą wykazać wykonawcy, nie może przekraczać maksymalnie dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się np. do szczególnych ryzyk związanych z charakterem robót budowlanych, usług lub dostaw. Większy zakres obowiązków w zakresie weryfikacji sytuacji podmiotowej wykonawców dyrektywy nakładają natomiast na instytucje zamawiające. Tytułem przykładu, w pewnych sytuacjach wykonawcy nie są zobowiązani do przedstawiania określonych dokumentów, jeżeli i w zakresie, w jakim instytucja zamawiająca ma możliwość uzyskania zaświadczeń lub odpowiednich informacji bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, takiej jak krajowy rejestr zamówień, wirtualna kartoteka przedsiębiorstw, elektroniczny system przechowywania dokumentów lub system kwalifikacji wstępnej.

Przepisy nowych dyrektyw doprecyzowują, w ślad za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, wiele kwestii, które budziły dotąd istotne wątpliwości w praktyce. Przykładem jest uregulowanie w dyrektywie 2014/24 zasad zawierania umów w ramach współpracy publiczno-publicznej (tzw. zamówienia typu in-house) – w tym zakresie obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przewidzianych dyrektywą jest na określonych warunkach wyłączony. Dyrektywa 2014/24 wprowadza także inne zmiany dotyczące wyłączeń stosowania procedur zamówień publicznych – nowe wyłączenia dotyczą np. niektórych usług prawnych oraz usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego koleją lub metrem.


[i] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65).

 

[ii] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.243).

[iii] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U.UE.L.2014.94.1).

[iv] Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U.UE.L.2004.134.1, ze zm.).

[v] Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE.L.2004.134.114, ze zm.).

[vi]Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych” – informacja udostępniona w dniu 28 lutego 2014 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – www.uzp.gov.pl.

[vii]Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych” – informacja udostępniona w dniu 28 lutego 2014 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – www.uzp.gov.pl.Autor:
Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.


TAGI: NIK, Prawo europejskie,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu