09.04.2014


Tymczasowe obiekty budowlane mogą być opodatkowane

KATEGORIA: Wokanda

Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie rozstrzygnął doniosłą praktycznie kwestię dopuszczalności opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych.

Istota wątpliwości wyrażonych we wniosku o podjęcie uchwały skierowanym do NSA przez Prokuratora Generalnego sprowadzała się do rozumienia definicji budowli w myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: u.p.o.l.], a jednocześnie w myśl przepisów Prawa budowlanego [dalej: pr.bud.]. Zgodnie z uregulowaniami u.p.o.l., opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budowla zdefiniowana została jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast stosowanie do treści art. 3 pkt 1 pr.bud., ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury.

W Uchwale Siedmiu Sędziów z dnia 3 lutego 2014 r. (sygn. II FPS 11/13), NSA stanął na stanowisku, że powyższe wyliczenie ma charakter wyczerpujący, zatem każdy obiekt budowlany można zaliczyć wyłącznie do jednej z trzech wymienionych kategorii. W związku z powyższym tymczasowe obiekty budowlane (zdefiniowane osobno w art. 3 pkt 5 pr.bud.) nie tworzą odrębnej kategorii obiektów budowlanych. Zdaniem NSA są one pewną odmianą wszystkich obiektów budowlanych, wobec czego również w kategoriach budynków, budowli czy obiektów małej architektury mogą mieścić się takie, które spełniają ich cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi.

W związku z powyższym NSA, opierając się na tezach z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P 33/09) uznał, że każdy tymczasowy obiekt budowlany może zostać uznany za budowlę w rozumieniu u.p.o.l., a w konsekwencji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% jego wartości, jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione następujące warunki:

Istotnym jest, że NSA dodatkowo zwrócił uwagę, na moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Przepis art. 6 ust. 2 u.p.o.l. głosi bowiem, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli lub jej części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub jej części przed jej ostatecznym zakończeniem. Oznacza to, że jeżeli tymczasowy obiekt budowlany powstanie i przestanie istnieć w trakcie trwania jednego roku (zanim powstanie obowiązek podatkowy), to nie powstanie obowiązek zapłaty tego podatku. Dla przykładu można wyobrazić sobie sytuację, że przedsiębiorca rozstawił pawilon handlowy w kwietniu 2014 r., który zostanie zdemontowany w listopadzie tego samego roku. Podatek musiałby być płacony dopiero od 1 stycznia 2015 r., ale jeżeli do tego czasu obiekt przestanie istnieć to obowiązek podatkowy nie powstanie.

Oprócz powyższego, przy opodatkowywaniu tymczasowych obiektów budowlanych, Gminy powinny mieć także na uwadze treść art. 16 u.p.o.l. – może się bowiem okazać, że nałożenie podatku od nieruchomości na obiekty tymczasowe będzie wiązało się z koniecznością zwolnienia z opłaty targowej, w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Podatek od nieruchomości, NIK, Uchwała NSA, Podatki i opłaty lokalne, Prawo budowlane,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu