03.04.2014


Ostatnie miesiące na uzupełnienie wykształcenia przez kierowników USC

KATEGORIA: Przepisy

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy  zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Obecne przepisy prawne przewidują, że kierownicy i zastępcy kierowników USC, którzy nie ukończyli studiów prawniczych lub administracyjnych z tytułem magistra lub podyplomowych studiów administracyjnych mają obowiązek uzupełnienia wykształcenia do dnia 29 października 2014 r. Wynika to z art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej. Nowelizacja, która wprowadziła obowiązek uzupełnienia wykształcenia w przeciągu 6 lat skomplikowała sytuację wielu osób w momencie wydłużenia wieku emerytalnego. Projektodawcy wskazują, że osoby, które nie podjęły wyżej wskazanych studiów uzasadniają ten fakt m.in. trudną sytuacją materialną, złym stanem zdrowia lub po prostu osoby te obliczyły, że zastosowanie ustawy zbiegnie się z momentem ich przejścia na emeryturę. Przyczyny braku uzupełnienia wykształcenia są różne, natomiast efekt tego zaniechania będzie jednakowy. Szacunkowo około 400 kierowników USC i ich zastępców zostanie w konsekwencji zdegradowanych na stanowiska referentów lub inspektorów. Powyższa sytuacja jest niekorzystna z punktu widzenia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) ze względu na to, że zatrudnienie nowego kierownika USC będzie generowało dodatkowe koszty. Dodatkowo wójt, burmistrz, prezydent miasta będzie musiał zapewnić ciągłość zatrudnienia dla poprzedniego kierownika USC, co również wiąże się z poniesieniem dodatkowych wydatków.

W związku z powyższym posłowie SLD wnieśli do Sejmu projekt ustawy w którym proponują wydłużenie okresu przejściowego na uzupełnienie wykształcenia do 9 lat. Powyższa inicjatywa związana jest przede wszystkim z faktem wydłużenia wieku emerytalnego.

Istotnym argumentem przemawiającym za wydłużeniem do 9 lat okresu na uzupełnienie wykształcenia jest również planowane wejście w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., co w praktyce oznacza, że odbędzie się to w dwa miesiące po planowanej utracie uprawnień przez kierowników USC. W ocenie projektodawców planowane zmiany będą wiązały się z potrzebą zmierzenia się z nowymi obowiązkami, a sama ilość zmian może być tak duża, że niedoświadczeni nowi kierownicy bez ugruntowanej wiedzy mogą sobie z nimi nie poradzić. Osoby nowozatrudnione już od początku będą musiały sprostać sytuacjom związanym z wieloma niuansami związanymi w szczególności z wdrożeniem elektronicznej rejestracji stanu cywilnego. Dojdą również nowe obowiązki związane z ustawą o ewidencji ludności m.in. związane z nadawaniem nr ewidencyjnego PESEL. W kontekście proponowanych zmian osoby z wieloletnim doświadczeniem prawdopodobnie mają większe szanse na sprostaniu wyżej wskazanym wyzwaniom.

Warto zaznaczyć, że obowiązek uzupełnienia brakującego wykształcenia wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej nie dotyczy wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast samodzielnie sprawujących funkcje kierownika USC. Należy przypomnieć bowiem, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt (burmistrz, prezydent), a w gminach liczących powyżej 50 000 mieszkańców wójt, (burmistrz, prezydent) zatrudnia kierownika USC. W gminach liczących poniżej 50 000 mieszkańców przepisy pozwalają na pewną dowolność, a mianowicie w takim przypadku wójt (burmistrz, prezydent) może zatrudnić kierownika, albo sam może sprawować tę funkcję.  

Reasumując projektowane zmiany wydają się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia dalszego sprawnego funkcjonowania USC.

W dniu 4 marca b.r. poselski projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Więcej na ten temat jak i cały proces legislacyjny mogą Państwo śledzić klikając TUTAJ.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowegoMartyna Kabacińska
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

TAGI: NIK, Nowelizacja, Akta stanu cywilnego,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu