28.03.2014


Nowa ustawa o funduszu sołeckim

KATEGORIA: Przepisy

Brak obowiązku podejmowania uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w każdym roku, możliwość realizacji przez sołectwa wspólnych przedsięwzięć, zwiększenie wysokości zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu – to niektóre z nowych reguł dotyczących funduszu sołeckiego, wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2014 r.

Nowa ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie 20 marca 2014 r. Jednocześnie moc utraciły przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.

Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego

O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego nadal decyduje rada gminy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Nie zmieniło się również to, że podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu jest obligatoryjne i powinno nastąpić do 31 marca. Na podstawie nowych przepisów  uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu będzie miała jednak zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. W wypadku podjęcia takiej uchwały nie będzie więc potrzeby ponawiania rozstrzygnięcia w przedmiocie funduszu w każdym roku. Należy jednak pamiętać, że uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu wciąż będzie miała zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, rada gminy może zwiększyć środki funduszu, określając w drodze uchwały zasady zwiększania środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć

Nowa ustawa umożliwia sołectwom realizację wspólnych przedsięwzięć. Takie rozwiązanie umożliwia połączenie środków przypadających na poszczególne sołectwa, które są zainteresowane realizacją przedsięwzięcia istotnego z ich punktu widzenia. Należy jednak podkreślić, że każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek, zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

Zmiana przedsięwzięcia

Zgodnie z nową ustawą o funduszu sołeckim, w trakcie roku budżetowego możliwe jest zmienianie przedsięwzięć (lub ich zakresu) przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Modyfikacja taka może być dokonana na wniosek sołectwa złożony nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego. Proponowana we wniosku zmiana przedsięwzięcia nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Zwiększenie kwoty zwrotu

Ustawodawca zwiększył również zaangażowanie budżetu państwa w fundusz sołecki. W stosunku do poprzednich regulacji o dziesięć punktów procentowych zwiększono wysokość zwrotu części wydatków gmin ponoszonych w ramach funduszu. W zależności od kwoty bazowej, zwrot wydatków będzie następować w wysokości 40, 30 lub 20%.

___________________________________________________________

Nowe regulacje dotyczące funduszu sołeckiego należy oceniać pozytywnie. Ich treść stanowi odpowiedź na problemy, które pojawiały się w dotychczasowej praktyce funduszu sołeckiego. Kształt nowej ustawy o funduszu sołeckim jest przy tym wyrazem preferencji ustawodawcy dla tej formy prowadzenia gospodarki finansowej przez sołectwa.Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Finanse publiczne, Fundusz sołecki,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu