04.03.2014


Czy gmina może wprowadzić opłatę za wjazd na teren cmentarza komunalnego?

KATEGORIA: Wokanda

Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do możliwości wprowadzenia przez gminę opłaty za wjazd na teren cmentarza komunalnego.

Uchwałą, stanowiącą akt prawa miejscowego, podjętą na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, rada gminy ustaliła wysokość opłat za „jednorazowy wjazd na cmentarz, niezwiązany z pierwszorazowym postanowieniem nagrobka”. Artykuł ten stanowi, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego stanowią o wysokości cen i opłat, albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego – jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Przedmiotową uchwałę zaskarżył do wojewódzkiego sądu administracyjnego wojewoda, działając jako organ nadzoru. Przewodniczący rady gminy w wyjaśnieniach skierowanych do organu nadzoru wyjaśnił, iż intencją rady przy ustaleniu kwestionowanych opłat było objęcie nimi wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (co jednak nie zostało w skarżonej uchwale nigdzie wprost wyrażone).

Zdaniem organu nadzoru, ustalenie przez radę gminy opłaty za wjazd samochodem dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej i nie mieści się w ramach kompetencji uchwałodawczej organu stanowiącego gminy. Zdaniem wojewody, opłaty takie nie stanowią realizacji celu, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Ponadto wojewoda zakwestionował sam charakter uchwały stwierdzając, że nie może być on uznany za akt prawa miejscowego, gdyż uchwała ta nie ustanawia przepisów powszechnie obowiązujących, a tym samym nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W odpowiedzi na skargę rada gmina stwierdziła, że uchwała będąca przedmiotem skargi spełnia warunki uznania jej za akt prawa miejscowego, ponieważ ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące, o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, adresowana jest do podmiotów niepowiązanych organizacyjnie z jednostką samorządu terytorialnego.

Wyrokiem z dnia 8 maja 2013 r. (sygn. III SA/Wr 73/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę wojewody na uchwałę rady gminy. Sąd I instancji odnosząc się do zarzutu wojewody, iż skarżona uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego wskazał, że cechą charakterystyczną tego typu aktów jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych norm prawnych obowiązujących w sposób generalny i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. Sporna uchwała reguluje ustalanie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, w związku z czym odnosi się wiec potencjalnie do każdego mieszkańca gminy, ponieważ nie jest skierowania imiennie do konkretnie oznaczonych podmiotów i określa stałe opłaty nie w konkretnie oznaczonej sytuacji, ale wobec zaistnienia określonej kategorii zdarzeń.

Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, WSA we Wrocławiu wskazał, że bezspornym jest, iż cmentarz komunalny jest obiektem użyteczności publicznej, o którym mowa w tym przepisie.

Ponadto Sąd wskazał, że słowo "korzystanie" ujęte w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej oznacza użytkowanie, skorzystanie, używanie. W związku z czym, zdaniem WSA we Wrocławiu wjazd na cmentarz komunalny jest korzystaniem z tego obiektu. Ponadto Sąd stwierdził, że twierdzenia organu nadzoru, że sporne opłaty zostały uchwalone dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie wynikają z treści przywołanych regulacji w skarżonej uchwale, ale nawet, gdyby takie zapisy w przedmiotowej uchwale się znalazły, opłata ustanowiona dla przedsiębiorców również byłaby formą korzystania z cmentarza komunalnego jako obiektu użyteczności publicznej.

Od wyroku WSA we Wrocławiu wojewoda wniósł skargę kasacyjną, którą wyrokiem z dnia 26 listopada 2013 r. (sygn. I OSK 1901/13) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił. W uzasadnieniu Sąd II instancji zgodził się z argumentacją Sądu I instancji. Ponadto podkreślił, że mimo, iż art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej nie stanowi wprost o charakterze prawnym uchwał podejmowanych na jego podstawie, to brak takiej regulacji nie przesądza o odmowie nadania takich uchwale charakteru aktu prawa miejscowego. Artykuł ten zawiera bowiem normę prawną upoważniającą organ stanowiący samorządu terytorialnego do podjęcia aktu prawa miejscowego, gdyż zawiera wszystkie elementy delegacji ustawowej do wydania aktu prawa miejscowego.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowegoMateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Wyrok NSA, Mienie komunalne, Gospodarka komunalna,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu