16.05.2013


Głosowanie przez radnego będącego pracownikiem szkoły

KATEGORIA: Wokanda

Udział radnego – pracownika szkoły w głosowaniu nad jej przekształceniem powoduje nieważność uchwały nawet, gdy głos radnego nie wpłynął na wynik głosowania.

Trzema wyrokami z dnia 9 kwietnia 2013 r. (sygn. I OSK 115/13, I OSK 124/13, I OSK 125/13) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Rady Gminy P. na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stwierdzające nieważność zaskarżonych uchwał w przedmiocie:

  1. zamiaru przekształcenia szkoły,
  2. przekształcenia szkoły,
  3. utworzenia zespołu szkół.

Wyrok wydano w następującym stanie faktycznym. Rada Gminy P. podjęła w styczniu 2012 r. uchwałę o zamiarze przekształcenia szkół. W marcu 2012 r. podjęła dwie kolejne uchwały – w sprawie przekształcenia szkół oraz w sprawie utworzenia zespołu szkół. W głosowaniu nad tymi uchwałami brał udział radny, który był zatrudniony w jednej z tych szkół.

Skargi na powyższe uchwały wniosły – matka dziecka uczęszczającego do jednej z przekształcanych szkół oraz pracownik szkoły. Skarżący zarzucili naruszenie m.in. przepisu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Wyrokami z dnia 11 października 2012 r. (sygn. II SA/Po 519/12, II SA/Po 520/12, II SA/Po 521/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał i określił, że uchwały te nie mogą być wykonane.

Na powyższe wyroki skargi kasacyjne złożyła Rada Gminy P. Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił. W ustnym uzasadnieniu wyroków NSA wskazał, iż już sam udział w głosowaniu nad skarżonymi uchwałami radnego, będącego pracownikiem jednej z przekształcanych szkół, jest istotnym naruszeniem prawa skutkującym ich nieważnością. Uchwała dotyczyła interesu prawnego radnego, co wynikało z samego faktu jego zatrudnienia w przekształcanej szkole. Nie ma znaczenia, czy głos radnego, który miał obowiązek wyłączyć się od głosowania wpłynął na jego ostateczny wynik.

Powyższe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego rozwiały rozbieżności pojawiające się w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie naruszenia przez radnego przepisu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. W niektórych z nich prezentowano pogląd, iż istotne naruszenie prawa (a więc w konsekwencji konieczność stwierdzenia nieważności uchwały) występuje tylko w przypadku, gdy głos radnego, który powinien być wyłączony z głosowania, miał wpływ na jego wynik.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: NIK, Wyrok NSA, Partnerstwo publiczno-prywatne, Planowanie przestrzenne, Oświata, Radny,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu