21.11.2013


MF: jednostki budżetowe są podatnikami VAT

KATEGORIA: Wokanda

Minister Finansów – wbrew uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego [dalej: NSA] z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 1/13) – w dalszym ciągu twierdzi,
że gminne jednostki budżetowe są podatnikami VAT.

NSA w przywołanej uchwale wyraźnie wskazał, iż jednostki budżetowe gminy nie są podatnikami VAT. Argumentując swoje stanowisko, sąd podkreślił, że nie prowadzą one działalności gospodarczej w sposób samodzielny i to pomimo pewnego stopnia wyodrębnienia organizacyjnego (od samorządu tworzącego daną jednostkę budżetową).

Wydawało się zatem, że kwestia statusu jednostek budżetowych w VAT jest przesądzona i jednoznaczna. Sam Minister, zapowiadając opublikowanie wyjaśnień w sprawie nowego sposobu rozliczania VAT przez JST, zdawał się tym samym dawać sygnał, że całkowicie aprobuje treść uchwały.

Tymczasem, w najnowszych interpretacjach prawa podatkowego, w dalszym ciągu wyrażany jest pogląd, iż powołane przez gminę jednostki budżetowe – o ile nie skorzystają ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na limit obrotów – powinny być traktowane jako odrębni od jednostki samorządu podatnicy VAT.

Takie stanowisko Minister zajął m.in. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. IBPP2/443-463/13/AMP). Uznał w niej, że prawidłowe jest stanowisko gminy, zgodnie z którym, składając deklaracje VAT gmina nie uwzględnia podatku naliczonego i należnego, który należy przypisać czynnościom realizowanym przez jej jednostki budżetowe. 

Podobnie w interpretacji z dnia 28 sierpnia 2013 r. (sygn. IBPP3/443-686/13/EJ). Wynika z niej, że gmina do uzyskanego przez siebie obrotu nie powinna wliczać obrotu uzyskanego przez swoje jednostki budżetowe. Są one bowiem na gruncie VAT odrębnymi podmiotami.

Pogląd, zgodnie z którym gmina oraz jednostki budżetowe to samodzielni podatnicy, znalazł także wyraz w interpretacji z dnia 8 października 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-560/13-4/KW). Wynika z niej, iż zwolnienie z opodatkowania przysługujące podmiotom z tytułu nieprzekroczenia limitu obrotu powinno mieć zastosowanie odrębnie do każdej jednostki budżetowej danej gminy.

Zaistniała rozbieżność (sprzeczność treści uchwały NSA i wydawanych aktualnie interpretacji podatkowych) budzi nie tylko wątpliwości, ale również uzasadnione obawy. Jedynym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji jest złożenie przez jednostkę samorządu swojego własnego wniosku o wydanie interpretacji. Tylko w ten sposób można uzyskać pewność, co do stosowanych zasad rozliczeń w VAT oraz pożądane bezpieczeństwo – tym bardziej, że na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu brak jest informacji, kiedy zostaną opublikowane wyjaśnienia Ministra w sprawie uchwały NSA.

Więcej o przejściu na nowy system rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego znajdziecie TUTAJ.Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Jednostki budżetowe, NIK, Interpretacje podatkowe, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu