13.11.2013


PROJEKT PREZYDENCKI: Pozycja jst w post. administracyjnym i sądowoadministracyjnym

KATEGORIA: Przepisy

Prezydencki projekt ustawy samorządowej proponuje przyznanie jst statutu strony w postępowaniach przez nią prowadzonych.

Jedną ze zmian proponowanych w projekcie prezydenckim, niezwykle istotną z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego (których organy wydają decyzje administracyjne, nierzadko dotyczące interesów jst, np. spraw własnościowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie nieruchomość gruntowa jest własnością danej jst), jest przyznanie im statutu strony w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy samorządowej w przepisach prawa nie ma żadnego bezpośredniego i wyraźnego wskazania, że gdy organ danej jst jest uprawniony do wydania decyzji w I instancji, jednostka ta nie jest (i nie może być) stroną tego postępowania (jak również dalszego postępowania w II instancji i całego postępowania sądowoadministracyjnego), a teza taka została ukształtowana przez orzecznictwo sądowoadministracyjne (patrz np.: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. I OSK 1648/07, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2007 r., sygn. I OSK 1211/06, czy też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. I OSK 460/05).

Projektodawcy uznają za bardzo szkodliwą sytuację, w której jednostka samorządu terytorialnego pozbawiona jest możliwości obrony swoich interesów w kolejnych instancjach (jednej administracyjnej i dwóch sądowoadministracyjnych) i skazana jest na bierne obserwowanie strony przeciwnej.

Aby wyeliminować takie szkodliwe dla jst skutki projektodawcy proponują wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego przepisu, stanowiącego, iż Jednostka samorządu terytorialnego spełniająca warunki określone w art. 28 (wskazującym, że stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie) pozostaje stroną postępowania nawet wówczas, gdy organem orzekającym w tym postępowaniu jest organ tej jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Konsekwencją tego zapisu będzie prawo tej jednostki do występowania przed organem II instancji.

Dalszą konsekwencją wprowadzenia takiego zapisu jest możliwość skarżenia przez jst zapadłego rozstrzygnięcia organu II instancji do sądu administracyjnego, poprzez wprowadzenie odpowiedniego przepisu do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowiącego, że jednostka samorządu terytorialnego może być stroną lub uczestnikiem postępowania na prawach strony także w przypadkach, gdy organ tej jednostki był organem orzekającym w poprzedzającym postępowaniu administracyjnym.

Proponowane zmiany w zakresie ustalenia pozycji prawnej jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w których organem orzekającym w pierwszej instancji był organ tej jednostki, z uwagi na ich skutki, wymagają szczególnej ostrożności przy ich uchwalaniu i dogłębnej analizy na etapie prac legislacyjnych w Parlamencie.

Niniejszy artykuł jest kolejnym z serii omawiających zapisy znajdującego się obecnie w Sejmie przedłożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw [dalej również: projekt ustawy samorządowej]. Proponuje on wprowadzenie szeregu zmian na wielu płaszczyznach prawa samorządowego – patrz: artykuł z dnia 7 września 2013 r.: „Nowa jakość w gminie, czyli prezydencki projekt ustawy samorządowej już w Sejmie” oraz aktualny stan prac nad projektem.

 Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoMateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Projekt prezydencki, Prezydent RP, Nowelizacja, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu