11.10.2013


Rady Seniorów w Senacie

KATEGORIA: Przepisy

Dnia 3 października została przekazana do Senatu ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym zakładająca powołanie Rad Seniorów.

W artykule z dnia 20 sierpnia b.r. pt.: Seniorzy też chcą mieć swoje rady omówiony został poselski projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.] dotyczący możliwości powołania w gminach Rad Seniorów. Projekt zmiany ustawy wpłynął do Sejmu 20 maja b.r.

Projekt ten jest wynikiem debaty publicznej prowadzonej w 2012 roku jak również wynikiem opracowań Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obie te inicjatywy sygnalizują potrzebę tworzenia takich Rad. Jak wynika z opracowań Zespołu Parlamentarnego, odsetek ludzi starszych w Polsce wzrasta, jednak nie mają oni podstawy prawnej w oparciu o którą, mogliby podejmować określone działania. W Polsce istnieje kilkanaście takich Rad, jednak napotykają one opór w środowiskach samorządowych ze względu na brak umocowania prawnego w ustawie. Nie mają one więc możliwości podejmowania inicjatyw, oraz realnego wpływu na życie wspólnoty samorządowej. W tej sytuacji Sejm wyraził poparcie dla aktywizacji wyżej wspominanej grupy społecznej.

Podczas III czytania na posiedzeniu Sejmu odrzucono poprawkę, w której proponowano usunięcie zapisu dotyczącego możliwości upoważnienia przez radę gminy jednostki pomocniczej do utworzenia rady seniorów.

Senat uchwałą z dnia 3 października b.r. w sprawie zmiany ustawy o samorządzie gminnym wprowadził jednak niewielkie poprawki. W odniesieniu do charakteru Rad Seniorów, Senat usunął zapis mówiący o tym, że Rady Seniorów mają mieć charakter inicjatywny, argumentując, że wyrażenie to ma charakter niedookreślony.

Wprowadził również zapis otwierający katalog podmiotów reprezentowanych w gminnej radzie seniorów. Innymi słowy każdy podmiot, który reprezentuje interesy osób starszych powinien mieć możliwość zasiadania w Radzie Seniorów.

Z kolei art. 5c ust. 5 stanowiący o możliwości utworzenia Rad Seniorów z upoważnienia rady gminy przez sołectwa został ujednolicony z analogicznym przepisem dotyczącym gminnej rady młodzieży.

W dniu 9 października projekt zmiany ustawy został przekazana do Sejmu.

Więcej na ten temat jak również sam projekt zmiany ustawy samorządowej znajduje się TUTAJAutor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoMartyna Kabacińska
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

TAGI: NIK, Senat,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu