07.10.2013


Przemówienie radnego, czas - start!

KATEGORIA: Praktyka

Do przyjrzenia się kwestii czasu, jaki mają na wystąpienie radni, skłania skierowany do Premiera mocą uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 29 sierpnia br. projekt zmian w Statucie Miasta Stołecznego Warszawy, zakładający skrócenie wystąpień radnych na sesjach Rady Warszawy.

Tak ma być w Warszawie

Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Miasta. Proponowane zmiany dotyczą ograniczenia czasu wystąpienia radnego na sesji lub komisji do 8 minut. Projekt zakłada możliwość wydłużenia czasu wystąpienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ograniczenie czasu przemawiania nie będzie obowiązywało podczas debaty budżetowej i absolutoryjnej [patrz: §30 pkt 3 Statutu]. Nie będzie też ono dotyczyć prezydenta miasta i jego zastępców, sekretarza i skarbnika, osób przez nich upoważnionych i wnioskodawców. Zgodnie z proponowanym brzmieniem statutu, radny może zabrać głos w dyskusji dotyczącego jednego punktu obrad tylko raz. Dopuszczalne ma być natomiast powtórne zabranie głosu w celu złożenia sprostowania – tutaj następuje ograniczenie wystąpienia do 1 minuty oraz zadania pytania – ograniczenie do 2,5 minuty. Zabranie głosu będzie możliwe w sytuacji, jeśli rada nie zdecydowała się zamknąć listy przemawiających. Jeśli wypowiedź radnego jest nie na temat lub przekroczy on czas wystąpienia, wówczas przewodniczący obrad może dwukrotnie zwrócić radnemu uwagę. Następnie przewodniczący może odebrać głos, co zostaje odnotowane w protokole. [patrz: par. 30 pkt. 7 Statutu] 29 sierpnia 2013 r. projekt zmiany Statutu Miasta Warszawy został skierowany przez Radę Miasta do uzgodnienia z premierem.

Tak jest w innych przykładowych polskich miastach

Analizując statuty największych polskich miast, można wywnioskować, że obecnie panuje tendencja do skracania czasu wystąpień radnych. Rekordowo krótkie wystąpienia radnych podczas obrad przewiduje § 35 statutu Miasta Krakowa, który stanowi, że radny może zabrać głos w dyskusji nie dłużej niż przez 4 minuty. Jeśli będzie chciał wypowiedzieć się ponownie będzie miał na to zaledwie 2 minuty.

Dłuższe o 1 minutę niż w Krakowie wystąpienie zakłada  par. 30 pkt. 3 Statutu Miasta Wrocławia. Jeśli rada nie postanowi inaczej, wystąpienie radnego nie może przekroczyć pięciu minut. Dodatkowo radny ma prawo do jednej repliki trwającej 3 minuty, oraz w przypadku wymagających tego okoliczności – do sprostowania własnej wypowiedzi w trakcie 1 minuty.

Spośród największych polskich miast najdłuższy czas na wypowiedź mają radni Miasta Poznania. Co prawda czas przemawiania radnych ograniczono do 10 minut,

a ponownych wystąpień - do trzech minut, to i tak jest to najdłuższy czas na wystąpienie w porównaniu z innymi miastami. Ograniczenie czasowe nie dotyczy wystąpień klubowych i radnych sprawozdawców przedstawiających projekty uchwał.

Ograniczenia czasowe wystąpienia radnych pojawiają się nie tylko w statutach miast, ale również w statutach na przykład Związków Międzygminnych. Zgodnie z § 20 Statutu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pkt 2, Radni biorący udział w posiedzeniach Związku mogą zabrać głos dwukrotnie, jednak nie dłużej niż przez 5 minut.

Wprowadzenie ograniczeń czasowych wystąpień radnych ma na celu zwiększenie dynamiki przebiegu obrad oraz zapobieganiu przedłużaniu czasu obrad do późnych godzin nocnych. Z drugiej strony należy mieć nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na jakość prezentowanych wystąpień przy użyciu minimum słów podczas formułowania wypowiedzi z zegarkiem w ręku. Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoMartyna Kabacińska
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

TAGI: Rada gminy, Radny,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu