25.09.2013


Zmiany w unijnych przepisach dotyczących pomocy de minimis

KATEGORIA: Przepisy

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Komisji dotyczące udzielania pomocy de minimis.

Nowe rozporządzenie jest jednym z elementów reformy przepisów dotyczących pomocy publicznej przeprowadzanej przez Komisję Europejską. Zastąpi ono, obowiązujące do 31 grudnia 2013 r., rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis1, 2.

Z analizy projektu nowego rozporządzenia wynika, iż w stosunku do rozporządzenia Komisji z 2006 r., nastąpią zmiany, które w znacznej części będą korzystne dla beneficjentów pomocy publicznej.

Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia pułapu pomocy dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego, dopuszczenia pomocy de minimis dla sektora węglowego czy też doprecyzowania zasad dotyczących kumulacji pomocy.

W związku z powyższymi zmianami Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów [dalej: UOKiK] przedstawił swoje stanowisko dotyczące dokonywania odesłań do konkretnych przepisów prawa unijnego w aktach prawa miejscowego będących podstawą udzielenia pomocy publicznej.

W stosunku do planowanych uchwał (np. dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości) UOKiK rekomenduje by rozważyć wstrzymanie się z ich przyjęciem do czasu publikacji nowego rozporządzenia Komisji, które ma nastąpić najprawdopodobniej w listopadzie br. Natomiast w stosunku do uchwał obecnie obowiązujących, w przypadku woli ich kontynuacji od 1 stycznia 2014 r., konieczne będzie dokonanie odwołania w ich treści do nowego rozporządzenia.

UOKiK wskazuje także, iż zgodnie z art. 6 ust. 3 projektu rozporządzenia Komisji w akcie, który stanowi podstawę udzielenia pomocy de minimis, należy podać pełny tytuł rozporządzenia wraz z publikatorem. W związku z powyższym wskazane jest, by w uchwałach stanowiących podstawę udzielenia pomocy publicznej dokonywać odesłań do przepisów prawa unijnego.

UOKiK podkreśla, że w przypadku, gdy w uchwale takich odesłań nie będzie, należy mieć na uwadze, że każda pomoc indywidualna przyznana na podstawie takiej uchwały powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie regułami de minimis.

Projekt nowego rozporządzenia, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r., został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, Nr 229, str.1 z dnia 8 sierpnia 2013 r.3

 

1. Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006.

2. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, dotychczasowe art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, otrzymały oznaczenie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Autor:
Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych


TAGI: Pomoc de minimis,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu