05.07.2024


Opodatkowanie zbiornika podatkiem od nieruchomości

KATEGORIA: Wokanda

Nie każdy zbiornik spełnia funkcje magazynową. W świetle orzecznictwa okoliczność ta ma fundamentalne znaczenie dla wysokości podatku od nieruchomości.

Zgodnie z treścią przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, zbiornik, którego cechą charakterystyczną jest pojemność, a nie powierzchnia użytkowa, powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości, jeżeli stanowi obiekt budowlany (tj. wzniesiony został z użyciem wyrobów budowlanych). Taka kwalifikacja zbiornika determinowana jest tym, że został on wymieniony w katalogu budowli, uregulowanym treścią art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

O ile odczytanie przepisów, jako pozwalających objąć opodatkowaniem zbiornik, samo w sobie nie nastręcza problemów (szczególnie gdy wsparte jest treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego P 33/09 oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. III FPS 1/21), o tyle ustalenie, czy dany obiekt  stanowi zbiornik, o którym mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, jest już dalece bardziej skomplikowane.

Zagadnienie to zostało poruszone m.in. w wyroku WSA w Gliwicach o sygn. I SA/Gl 78/24.

W stanie faktycznym sprawy podatnik stał na stanowisku, że zbiornik, który posiada, stanowi urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń z wody (zbiornik brał udział w procesie technologicznym polegającym na usuwaniu zanieczyszczeń w procesie browarniczym). Zdaniem organu zbiornik jako pełniący funkcję magazynowe powinien być rozpoznany jako zbiornik wymieniony w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Spór pomiędzy podatnikiem i organem dotyczył wysokości opodatkowania. Przyjęcie w opisanym stanie faktycznym, że zbiornik nie jest budowlą magazynową, a elementem procesu technologicznego, pozwalałoby objąć opodatkowaniem wyłącznie jego części budowlane.  

WSA w Gliwicach dokonując oceny stanu faktycznego – w warunkach związania oceną prawną NSA (sprawa ma bowiem bogatą historię) – ocenił, że opisane przez podatnika zbiorniki nie pełnią wyłącznie funkcji magazynowej, a aktywnie uczestniczą w procesie produkcji. Są napełniane i opróżniane w procesie technologicznym. Niczego nie magazynują. Takie cechy zdaniem WSA pozwalają przyjąć, że charakteryzowany zbiornik jest urządzeniem technicznym, który posiada części budowlane. Taka kwalifikacja pozwala z kolei uznać, że zbiornik takiego typu powinien być opodatkowany wyłącznie w części budowlanej (w części dotyczącej fundamentów, na których został posadowiony).

W opisywanym orzeczeniu sąd zakwestionował też możliwość kwalifikacji konkretnego zbiornika do kategorii wolnostojących urządzeń technicznych oraz urządzeń budowlanych.

Jak widać zatem nie każdy zbiornik musi pełnić funkcje magazynowe. Omawiane orzeczenie jest o tyle istotne, że stanowi wskazówkę, jakie okoliczności powinny zostać spełnione dla określonego opodatkowania zbiorników (orzeczenie nie jest prawomocne).   Autor:
Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowejJulia Frankiewicz

asystent w Kancelarii ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Podatek od nieruchomości, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu