26.04.2024


Spółki gminne a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

KATEGORIA: Praktyka

Zakończenie etapu sporządzania sprawozdań finansowych i rocznych zeznań podatkowych to dobry moment na przeprowadzenie analizy obowiązków w zakresie cen transferowych. Ustawowe wyłączenie przewidziane dla spółek komunalnych dotyczy wyłącznie powiązań kapitałowych. W konsekwencji jeżeli spółka komunalna dokonuje transakcji z gminą (wspólnikiem) lub inną spółką komunalną i występują tam powiązania osobowe to może być zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych lub złożenia formularza TPR-C.

Podmioty powiązane dokonujące między sobą transakcji o istotny wartościach, tj.:

zasadniczo są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych.

Przez podmioty powiązane rozumie się:

Przy czym wywieranie znaczącego wpływu oznacza:

Co ważne ustawodawca przewidział, że obowiązek sporządzenia dokumentacji nie ma zastosowania do transakcji, w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Na tej podstawie sądy administracyjne oraz organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach wskazują, że spółka gminna dokonująca istotnych transakcji ze swoim wspólnikiem – Gminą lub inną spółką komunalną, gdzie oprócz powiązań o charakterze kapitałowym, występują również powiązania osobowe, nie będzie mogła skorzystać z omawianego wyłączenia, a w konsekwencji może być zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Przykładowo WSA w Gdańsku wskazał, że:

Poza kapitałowym powiązaniem Spółki z Gminą, które w świetle przepisów prawa stanowiłyby o zwolnieniu z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, w okolicznościach sprawy występują również powiązania o charakterze osobowym, a dotyczą osoby Zastępcy Skarbnika Gminy, który jednocześnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Ta okoliczność, zdaniem organu sprawia, że skarżący nie będzie zwolniony z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Sądpogląd ten podziela.”

Podobnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2.03.2023 r. uznał, że:

„W przedmiotowej sprawie, oprócz połączeń kapitałowych, które w określonym przypadku zwalniają z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, a które występują w relacji Wnioskodawca – Gmina, występują także powiązania o charakterze osobowym, bowiem w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. Z kolei w przypadku transakcji z A sp. z o.o. występują powiązania osobowe w postaci Prezesa Zarządu Wnioskodawcy, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej A sp. z o.o., natomiast w przypadku transakcji z B członek Rady Nadzorczej Wnioskodawcy jest jednocześnie Dyrektorem B . Te okoliczności sprawiają, że Wnioskodawca nie będzie zwolniony z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 5 updop.”

Mając na uwadze powyższe, spółki komunalne powinny dokonać analizy rodzaju istniejących powiązań oraz wartości i kwalifikacji dokonywanych transakcji. Brak możliwości zastosowania wyłączenia w zakresie cen transferowych będzie miało bowiem istotne znaczenie. Sporządzenie dokumentacji nie jest zadaniem prostym. Za rok 2023 r. dokumentacje mają zostać sporządzone do 31 października 2024 r., a informacja o cenach transferowych powinna zostać złożona do 30 listopada 2024 r.Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Gmina, spółki komunalne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu