03.01.2024


Miejski plan adaptacji - nowy dokument strategiczny gmin cz. 2

KATEGORIA: Przepisy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on istotne zmiany w wielu istotnych dla środowiska aktach prawnych, w tym ustawie – Prawo ochrony środowiska, wprowadzając instytucję miejskiego planu adaptacyjnego.

Wprowadzenie

W artykule pt. Miejski plan adaptacji – nowy dokument strategiczny gmin cz. 1 wskazane zostały cel i założenia rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw[1]. Są nimi: wsparcie przedsięwzięć prośrodowiskowych prowadzonych zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym, w szczególności mając na uwadze działania dotyczące adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami. Do zasadniczych celów projektu ustawy należy m.in. wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej.

Ponadto określone zostały poszczególne rozwiązania, na których projektowany miejski plan adaptacji się opiera:

O miejskich planach adaptacji pisaliśmy już na łamach portalu:

Uzasadnienie projektu ustawy

Projektodawcy wskazali, że opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zainicjowane zostało w 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska w ramach projektu, którego głównym celem była ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Wzorem tych 44 miast niektóre mniejsze polskie miasta we własnym zakresie przystąpiły do opracowania planów adaptacji. Projektodawcy powołali się na szacunki Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z których wynika, że 132 miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, we własnym zakresie, rozpoczęły prace nad opracowaniem miejskich planów adaptacji, w tym 102 miasta przyjęły go w drodze uchwały.

Autorzy projektu dodali, że przyjęcie założenia, iż opracowanie miejskiego planu adaptacji będzie obligatoryjne dla miast liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców, wynika z potrzeby zwiększenia liczby mniejszych miast, które zwiększą swój potencjał adaptacji do zmian klimatu.

W ocenie projektodawców miejskie plany adaptacji są instrumentami wspierającymi działania na rzecz zwiększenia odporności na zmiany klimatu, w tym zwiększanie retencji wody opadowej i roztopowej, rozwój zieleni oraz tzw. „odbetonowanie” przestrzeni miejskiej. W obecnym stanie prawnym nie uwzględnia się kwestii adaptacji do zmian klimatu i nie ma wymogu przygotowywania tych dokumentów.

Zdaniem autorów projektu, niewystarczające uwzględnienie kwestii środowiskowego wymiaru polityki miejskiej, w tym planowania działań adaptacyjnych w dokumentach strategicznych i planistycznych przygotowywanych przez miasta hamuje działania i programy podejmowane w ramach polityki krajowej. Uwzględnienie ich w polityce miasta będzie miało pozytywny wpływ na przestrzeń miast, ich odporność na zmiany klimatu oraz estetykę, a tym samym podniesie komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Komentarz

Zaprezentowany projekt ustawy przewiduje uwzględnienie problematyki zmian klimatu na poziomie gminy. Proponowane zmiany mogą wpłynąć zarówno na działalność organów gminnych, jak i na działania inwestycyjne mając miejsce na terenie gminy. Przy czym trzeba będzie pamiętać, że miejskie plany adaptacji nie będą aktami prawa miejscowego.

Projektowana ustawa zakłada w art. 14, że rada miasta uchwali miejskie plany adaptacji do zmian klimatu w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, czyli do dnia 2 stycznia 2027 r.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w nowej perspektywie finansowej UE miasta będą mogły sięgnąć po środki na opracowanie i realizację miejskich planów adaptacji. Opracowywanie przez miasta miejskich planów adaptacji będzie miało wsparcie finansowe. Zaproponowana w przedmiotowym projekcie ustawy zmiana w ustawie (Prawo ochrony środowiska) uzasadnia aplikowanie o środki na ten cel.

 


[1] <https://legislacja.gov.pl/projekt/12379855/katalog/13025725#13025725> [online:] (dostęp: 15.12.2023 r.), dalej: projekt ustawy nowelizującej.Autor:
Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości


TAGI: Legislacja, Nowelizacja, Ochrona środowiska, Rada gminy,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu