27.11.2023


Nowelizacja przepisów o klastrach energii - cz. 1

KATEGORIA: Przepisy

Ustawodawca zdecydował się wprowadzić daleko idące zmiany w funkcjonowaniu klastrów energii. Nowelizacja przepisów została rozłożona w czasie. Pierwsze zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2024 r., natomiast nowe rozwiązania dotyczące kwestii finansowych mają zafunkcjonować o 2 lipca 2024 r.

Wprowadzenie

Klastry energii stanowią formę potencjalnej współpracy między samorządami, innymi podmiotami publicznymi i sektorem prywatnym. Nierzadko wykorzystywane są w celu uzyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych na inwestycje w odnawialne źródła energii dla poszczególnych samorządów oraz jako wsparcie ich działań marketingowych. Powstało pytanie, w jaki sposób zachęcić do jednoczesnego wytwarzania i wykorzystywania energii w ramach klastra.

Dotychczasowa regulacja klastrów energii nie była szczególnie rozbudowana, pozostawiając członkom klastra znaczną swobodę w kształtowaniu zasad współpracy. Teraz ustawodawca zdecydował się sprecyzować reguły oraz umożliwić zaangażowanym podmiotom osiągnięcie pewnych korzyści finansowych.

Nowa definicja klastrów energii

W pierwszej kolejności zmienić ma się definicja klastrów energii. Zgodnie ze zmienianym art. 2 pkt 15 u.o.z.e. od 1 stycznia 2024 r. klaster energii oznaczać będzie porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii elektrycznej lub paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne lub obrotu nimi, lub w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, przesyłania lub dystrybucji ciepła, lub obrotu ciepłem, w celu zapewnienia jego stronom korzyści gospodarczych, społecznych lub środowiskowych lub zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego, którego stroną jest co najmniej:

a) jednostka samorządu terytorialnego lub

b) spółka kapitałowa utworzona na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) przez jednostkę samorządu terytorialnego z siedzibą na obszarze działania klastra energii, lub

c) spółka kapitałowa, której udział w kapitale zakładowym spółki, o której mowa w lit. b, jest większy niż 50% lub przekracza 50% liczby udziałów lub akcji;

 Warto zwrócić uwagę na jedną z wprowadzanych zmian – mianowicie według nowej definicji członkiem klastra energii będzie musiała być j.s.t. albo jedna z wymienionych spółek. Oznacza to obligatoryjny udział podmiotu samorządowego (lub ściśle związanego z podmiotem samorządowym, swego rodzaju spółki-córki spółki komunalnej). Obecnie obowiązująca definicja takiego wymogu nie przewiduje.

Pozostałe zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uchylony zostanie art. 38a u.o.z.e. (który obecnie stanowi podstawową regulację dotyczącą klastrów energii), a w jego miejsce wprowadzone zostaną art. 38aa-38ac oraz 38ae-38af u.o.z.e. Przepisy te określać będą w szczególności:

Zmiany, które mają wejść w życie w drugiej połowie 2024 r. – dotyczące nowych preferencji przewidzianych dla klastrów – zostaną omówione w kolejnym artykule.

 


[1] Przy czym w uzasadnieniu projektu ustawy podkreślano fakultatywny (z perspektywy klastra) charakter wpisu do rejestru, który ma jednak warunkować możliwość skorzystania z nowych preferencji.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Prawo energetyczne, Klastry energii, Spółka komunalna,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu