24.05.2023


Klub radnych nie wniesie skutecznie skargi do sądu administracyjnego

KATEGORIA: Wokanda

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że klub radnych nie może wnieść skargi przewidzianej przepisami o postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W opisywanej sprawie radni wchodzący w skład jednego z klubów radnych wnieśli w jego imieniu skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność prezydenta miasta w sprawie egzekwowania przepisów ustawy o odpadach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przedmiotową skargę odrzucił[1]. Stwierdził, że przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określają, jakiego rodzaju podmioty mają zdolność do występowania jako strona postępowania. Przechodząc do oceny pozycji prawnej „klubów radnych”, WSA stwierdził, że jest to forma organizowania się radnych. Wskazał, że w literaturze klub uznaje się za strukturę wewnętrzną rady gminy, niezdolną do działań „na zewnątrz”. W konsekwencji uznał, że kluby radnych nie mają zdolności sądowej i nie mogą skutecznie zainicjować postępowania przed sądem administracyjnym.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Trzeba wskazać, że w tej sprawie Sąd nie zajął się sprawą merytorycznie ani nawet nie zbadał, czy istniała możliwość zaskarżenia tej konkretnej bezczynności prezydenta miasta. Nie odpowiedział zatem na pytanie, czy skarga byłaby dopuszczalna, gdyby wnieśli ją poszczególni radni lub inni mieszkańcy gminy we własnym imieniu (np. na podstawie art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Inną kwestią pozostaje to, że nie każda bezczynność prezydenta miasta – bez względu na to, kto ją wniósł – mogłaby być przedmiotem orzekania przez sąd administracyjny. Przepisy wyznaczają bowiem tym sądom jedynie pewien zakres zachowań organów administracji publicznej, którymi mogą się one zajmować. Na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule: Skarga do sądu na sposób organizacji transportu zbiorowego przez gminę .

 


[1] Postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 8 maja 2023 r., sygn. II SAB/Gl 41/23, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Skargi, WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu