19.04.2023


Zmiany w Ordynacji podatkowej

KATEGORIA: Przepisy

W niedawnym wystąpieniu Minister Finansów zapowiedział największą od lat nowelizację Ordynacji podatkowej. Projekt ma na celu odformalizowanie procedury podatkowej oraz zwiększenie efektywności działań organów podatkowych.

Głównym założeniem nowelizacji jest wprowadzenie postępowania uproszczonego – co pozwoli podatnikowi na uzyskanie decyzji w 14 dni dla spraw nie budzących wątpliwości organu. Jednocześnie Minister wskazał, iż projekt zakłada możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności oraz podniesienie limitu podatku, który może zostać zapłacony przez osobę nie będącą członkiem najbliższej rodziny podatnika z 1000 zł do 5000 zł.

Zarazem proponowana jest zmiana procedury zwrotu  nadpłaty – podatnik nie będzie musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze skorygowanej deklaracji. Ulec zmianie mają również przepisy dotyczące korygowania deklaracji – zostanie zniesiony obowiązek doręczania podatnikowi uwierzytelnionej kopii deklaracji skorygowanej przez organ podatkowy, a organ będzie jedynie zobowiązany do doręczenia informacji o zmianach wynikających z korekty.

Planowane zmiany mają także pozbawić naczelnika urzędu skarbowego kompetencji do przeprowadzenia kontroli podatkowej – co można postrzegać negatywnie, jeśli wiązać się to będzie (a tak głoszą zapowiedzi) z rozszerzeniem uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających, tj. trybu zapewniającego podatnikom mniejsze gwarancje procesowe.

Warto wspomnieć, że wcześniejsze informacje prasowe wskazywały również, że zmiany w Ordynacji podatkowej mają mieć szerszy zakres i obejmować m.in. nową regulację przedawnienia zobowiązań podatkowych (zmianę obecnych przepisów określających wpływ na przedawnienie takich zdarzeń jak postępowanie karnoskarbowe wobec podatnika, czy zabezpieczenie zobowiązania podatkowego hipoteką przymusową). Zakładano też niekorzystne dla podatników przepisy, na mocy których administracja skarbowa miałaby zyskać kompetencje zablokowania nie tylko firmowego rachunku bankowego, ale też oszczędnościowego rachunku przedsiębiorcy, a podstawowy czas takiej blokady miał zostać wydłużony do 96 godzin. Dostrzegano również potrzebę zaostrzenia przepisów o odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej.

Szczegółowy zakres i ocena planowanych zmian będzie możliwa po upublicznieniu projektu ustawy, co dotychczas nie nastąpiło. Należy też mieć nadzieję, że proces legislacyjny będzie uwzględniał rzetelne konsultacje publiczne.

Minister Soboń nie podał konkretnej daty wejścia w życie przepisów, jedynie dodał, że prace nad nowelizacją mają charakter priorytetowy dla Ministerstwa. Pojawia się przy tym pytanie o to, jaki wpływ na zapowiadane zamierzenia legislacyjne będą miały jesienne wybory. Względy polityczne mogą wymagać, aby zmiany były dla podatników korzystne, albo dały się jako takie zaprezentować. Z drugiej strony atmosfera kampanii wyborczej może sprawić, że o istotnych i potrzebnych zmianach w ordynacji podatkowej będzie można mówić dopiero po wyborach. Należy bowiem pamiętać, że obowiązuje zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych, która głosi, że prace nad ustawą niezakończone w danej kadencji parlamentu trzeba rozpocząć po wyborach na nowo.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Jędrzej Kuderski

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Podatki,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu