03.04.2023


Rozporządzenie MBP a wymagania dla magazynowania odpadów

KATEGORIA: Przepisy

Rozporządzenie MBP[1] i Rozporządzenie w sprawie wymagań dla magazynowania odpadów[2] stanowią, rzec można, komplementarną regulację normującą funkcjonowanie instalacji MBP[3].

Każde z ww. Rozporządzeń reguluje odmienne kwestie, a zawarte w nich regulacje powinny być interpretowane jako wzajemnie się uzupełniające.

Lektura obu Rozporządzeń prowadzi do wniosku, że funkcjonowanie instalacji MBP powinno uwzględniać m.in. wymagania[4]: związane z hermetyzacją procesu rozładowywania odpadów kierowanych do procesu MBP oraz mechanicznej części tego procesu (w tym dysponowania spełniającym odpowiednie wymagania budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane), z hermetyzacją biologicznego etapu procesu MBP (tj. wytrzymałym i zapewniającym szczelność reaktorem lub zamkniętą halą), ale także zapewniające ograniczenie uciążliwości zapachowych na nieruchomościach sąsiadujących z zakładem, powodowane przez niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych lub odpady ulegające biodegradacji, poprzez magazynowanie tych odpadów w odpowiednio wyposażonych halach magazynowych bądź w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach[5].

W świetle powyższych przepisów, w istocie każdy z etapów gospodarki ww. odpadami wymaga spełnienia odmiennych wymagań, z których de facto najdalej idące wprowadza Rozporządzenie MBP. Wprowadzając powyższe regulacje, prawodawca dąży de facto do hermetyzacji nie tylko procesu MBP, ale także magazynowania odpadów.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że spełnienie obowiązków wynikających z obu Rozporządzeń wymaga m.in. zapewnienia odpowiedniej powierzchni, na której można zlokalizować niezbędne elementy infrastruktury (budynek, hale, reaktory, itd.). To z kolei może powodować problemy z dochowaniem parametrów i wskaźników urbanistycznych ustanawianych w dokumentach planistycznych. Warto także zwrócić uwagę, że mogą pojawić się wątpliwości związane z możliwością wykorzystania dotychczasowej infrastruktury na potrzeby prowadzenia procesu MBP.

Tytułem przykładu warto zwrócić uwagę na rozbieżności co do kwalifikacji hali namiotowej jako „budynek”. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że „O tym, czy hala namiotowa pozostaje obiektem budowlanym, w szczególności jest budowlą (art. 3 pkt 3 p.b.), czy też nie powinno się jej kwalifikować jako obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 p.b., w tym również jako tymczasowego obiektu budowlanego, decyduje przede wszystkim jej wielkość, rodzaj konstrukcji, przeznaczenie oraz sposób, w jaki jest wykorzystywana.”[6].

Kolejnym problemem jest brak zdefiniowania pojęcia „szczelny”, które pojawia się w przepisach obu Rozporządzeń, co może powodować swoistą „dowolność” interpretacyjną organów kontrolujących. Dookreślenia wymagałoby nadto, jakie systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne spełniają wymagania stawiane przez przepisy, co również pozostawia swobodę w ocenie tej kwestii.

W rezultacie, wymagania stawiane przez oba Rozporządzenia mogą i w praktyce budzą wątpliwości.  Nie można przy tym tracić z pola widzenia, że te regulacje powinny być postrzegane przez pryzmat wymagań przepisów prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 


[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 56) [dalej: Rozporządzenie MBP].

[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) [dalej: Rozporządzenie dot. magazynowania].

[3] Mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

[4] § 3 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 1 w zw. z § 5 ust. 6 w zw. z § 6 ust. 1 Rozporządzenia MBP w zw. z § 12 Rozporządzenia dot. magazynowania.

[5] Taki sposób magazynowania jest dopuszczalny w przypadku, gdy zapewnione zostanie spełnienie wymagań związanych z ograniczeniem przedostawania się pyłów do powietrza i ewentualnych uciążliwości zapachowych albo czas magazynowania nie przekroczy 7 dni (§ 12 ust. 3 Rozporządzenia dot. magazynowania).

[6] Wyrok NSA z 14.06.2022 r., II OSK 1264/21, LEX nr 3368577.



Autor:
Dagmara Czajka

Radca prawny w Ziemski&Partners Kancelaria Prawna w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska


TAGI: Gospodarka odpadami, Ochrona środowiska, Odpady,



Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu