10.03.2023


Usuwanie odpadów cz. IV - zwrot kosztów wykonania zastępczego

KATEGORIA: Przepisy

Wykonanie przez organ egzekucyjny obowiązku usunięcia odpadów w drodze wykonania zastępczego umożliwia żądanie zwrotu poniesionych kosztów.

Brak dobrowolnego wykonania przez posiadacza odpadów (zobowiązanego) obowiązku, nałożonego decyzją nakazującą usunięcie odpadów prowadzi do zasadności wykonania zastępczego ww. obowiązku. Zakończenie czynności egzekucyjnych i wykonanie egzekwowanego obowiązku przez organ egzekucyjny otwiera możliwość żądania zwrotu kosztów wykonania zastępczego.[1]

Organ egzekucyjny powinien w pierwszej kolejności doręczyć zobowiązanemu wykaz kosztów egzekucyjnych (obejmujących także koszty wykonania zastępczego) i wezwać do ich uiszczenia w oznaczonym terminie, uprzedzając o możliwości ich przymusowego wyegzekwowania.

Wykaz kosztów egzekucyjnych stanowi tytuł wykonawczy[2], który w przypadku niewykonanie przez zobowiązanego ww. wezwania uprawnia organ do podjęcia działań, zmierzających ściągnięcia tej kwoty w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

W sytuacji, kiedy koszty wykonania zastępczego są wysokie albo gdy wykonanie zastępcze trwa dłuższy okres, organ egzekucyjny może przed zakończeniem egzekucji doręczać zobowiązanemu wykazy poczynionych już kosztów z wezwaniem do ich pokrycia w oznaczonym terminie. Także w tej sytuacji brak uregulowania przez zobowiązanego umożliwia przymusowe wyegzekwowanie środków pieniężnych.[3]

Egzekucja ww. środków pieniężnych powinna przebiegać zgodnie z przepisami normującymi egzekucję należności pieniężnych. Możliwe jest zatem skorzystanie ze środków egzekucyjnych takich, jak egzekucja z: pieniędzy, rachunków bankowych, innych wierzytelności pieniężnych, ruchomości, czy też nieruchomości.[4]

Podsumowując, poniesienie przez organ kosztów wykonania zastępczego obowiązku usunięcia odpadów uprawnia do żądania ich zwrotu od podmiotu zobowiązanego. Brak dobrowolnego uregulowania przez zobowiązanego kosztów poniesionych przez organ, uprawnia do ich przymusowego wyegzekwowania.

Odrębnym zagadnieniem jest możliwość sfinansowania usunięcia odpadów ze środków, pochodzących z tzw. „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń, o którym więcej w artykułach „Odpadowe” zabezpieczenie roszczeń do zmiany oraz Kiedy korzystać z „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń?.

 


[1] Art. 133 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.) [dalej jako: upea].

[2] Por. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Wyd. 10, Warszawa 2021

[3] Art. 133 § 2 upea.

[4] Art. 1a pkt 12 lit. a) upea wymienia środki egzekucyjne, właściwe dla egzekucji należności pieniężnych.Autor:
Dagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMagdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego


TAGI: Egzekucja w administracji, Ochrona środowiska, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu