03.03.2023


Kiedy korzystać z „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń?

KATEGORIA: Przepisy

Przedsiębiorca gospodarujący odpadami zobowiązany do posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów ma obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, umożliwiającego pokrycie kosztów m.in. wykonania zastępczego usunięcia odpadów.

Z dniem 5.09.2018 r. wszedł w życie art. 48a ustawy o odpadach[1], obligujący posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów[2] do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie w szczególności kosztów:

  1. wykonania zastępczego

           a) decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,

           b) obowiązku usunięcia odpadów, wynikającego z cofnięcia, wygaśnięcia, uchylenia lub stwierdzenia nieważności zezwolenia[3],

      2. działań polegających na usunięciu i gospodarowaniu odpadów, które podjął organ ze względu na zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, powodowane przez odpady[4].

Celem „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń jest zapewnienie organowi środków pieniężnych, umożliwiających – w przypadku braku dobrowolnego wykonania obowiązku przez zobowiązanego - sfinansowanie w toku egzekucji wykonania zastępczego usunięcia odpadów bądź zwrot kosztów poniesionych na natychmiastowe usunięcie i zagospodarowanie tych odpadów, które stwarzają szczególne zagrożenie.

W zależności od konkretnego stanu faktycznego oraz działań podjętych przez organ wyróżnić można następujące tryby skorzystania z zabezpieczenia, a mianowicie:

  1. przed poniesieniem przez organ kosztów usunięcia odpadów:

Cofnięcie (wygaśnięcie, uchylenie, stwierdzenie nieważności) zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów jest jednoznaczne z obowiązkiem ich usunięcia[5]. Jeżeli posiadacz odpadów nie usunie odpadów, organ powinien przystąpić do egzekucji tego obowiązku. Organ prowadzący egzekucję orzeka, w drodze decyzji,  o przeznaczeniu środków z „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów wykonania zastępczego ww. obowiązku.[6] Środki pieniężne, pochodzące z ww. zabezpieczenia i potrzebne do sfinansowania kosztów wykonania zastępczego usunięcia odpadów, powinny zostać wypłacone przez bank lub zakład ubezpieczeniowy organowi prowadzącemu egzekucję przed pokryciem ww. kosztów.[7]

  1. po pokryciu przez organ kosztów usunięcia i zagospodarowania odpadów:

W przypadku, kiedy odpady stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska i konieczne jest ich niezwłoczne usunięcie, organ powinien podjąć działania, polegające na usunięciu i zagospodarowaniu takich odpadów. Nadzwyczajna (szczególna) sytuacja wymagająca reakcji po stronie organu sprawia, że to organ ponosi koszty związane z usunięciem odpadów. Następnie, jeśli mimo wezwania, posiadacz odpadów nie zwróci ww. kosztów, organ wydaje decyzję o przeznaczeniu środków z „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń na ich pokrycie, określając przy tym ich wysokość.[8]

„Odpadowe” zabezpieczenie roszczeń umożliwia zatem organowi pozyskanie środków finansowych na usunięcie odpadów lub uzyskanie zwrotu poniesionych wydatków z tego tytułu.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) [dalej jako: uo].

[2] Przepisy, dotyczące ustanowienia zabezpieczenia roszczeń stosuje się także do pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 23 uo).

[3] Zgodnie z art. 47 ust. 5 i 8 uo posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, bądź którego zezwolenie uchylono, wygasło lub stwierdzono jego nieważność, jest obowiązany do usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w ramach prowadzonej działalności objętej tym zezwoleniem, na własny koszt, w terminie wskazanym w decyzji wydanej w związku z utratą zezwolenia.

[4] Działań podjętych w trybie art. 26a uo.

[5] Art. 47 ust. 5 i 8 uo.

[6] Art. 48a ust. 17 uo.

[7] Art. 48a ust. 5 uo, wskazuje, że bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują, w dowolnym czasie, zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję obowiązku usunięcia odpadów.

[8] Art. 26a ust. 6 i 8 uo.Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoDagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Egzekucja w administracji, Ochrona środowiska, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu