06.02.2023


Samorządy też mogą tworzyć grupy VAT

KATEGORIA: Przepisy

Od 1 stycznia 2023 r. możliwe jest utworzenie grupy VAT. Pisaliśmy o tym niedawno w artykule ,,Grupy VAT – nowe rozwiązanie w polskim porządku prawnym.

Zważywszy, że jednostki samorządu terytorialnego są specyficznymi podatnikami VAT, zaczęły pojawiać się pytania o możliwość zawiązania takiej grupy przez podmioty ze sfery samorządowej.

Powyższa kwestia w znacznej mierze została wyjaśniona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.220.2022.1.AMA. Dotyczyła ona możliwości utworzenia przez gminę grupy VAT wraz powołanymi spółkami komunalnymi.

W przedstawionym we wniosku o interpretację stanie faktycznym wskazano, że gmina jest jedynym udziałowcem w utworzonych przez siebie spółkach. Mają one odrębną osobowość prawną, wyodrębniony majątek, a ponadto działają przez swoje organy.

Zgodnie z przepisami utworzenie grupy VAT następuje na podstawie umowy i zależy od spełnienia przesłanek ekonomicznych, organizacyjnych oraz finansowych. Przesłanki warunkujące utworzenie grupy VAT muszą istnieć przez cały okres istnienia grupy, czyli minimum 3 lata.

Powiązania finansowe są spełnione w szczególności wtedy, gdy jeden z członków grupy posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym każdego z pozostałych podatników (członków grupy).

Z kolei przez powiązania ekonomiczne należy rozumieć identyczny charakter przedmiotu głównej działalności członków grupy, uzupełniający lub współzależny charakter tych działalności, tudzież prowadzenie przez jednego członka działalności, z której korzystają pozostali członkowie.

Natomiast powiązania organizacyjne występują, gdy jeden podmiot pełni funkcję nadrzędną wobec innych („kierowniczą”). Może się to przejawiać w tym, że posiada on decydujący „głos” w odniesieniu do działalności pozostałych członków. Sprawuje on przywództwo, o którym można wnioskować z zajmowanego miejsca w hierarchii bądź rodzaju podejmowanych zadań. Powiązanie organizacyjne zachodzi również wówczas, gdy podmioty organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

W opisanym we wniosku o interpretację stanie faktycznym gmina wskazała, że jest jedynym udziałowcem spółek komunalnych. Spółki powstały z uwagi na potrzebę zaspokojenia potrzeb społecznych. Ponadto, poprzez posiadanie pozycji nadrzędnej gmina sprawuje kontrolę nad spółkami. Uwidacznia się to w szczególności w powoływaniu organów spółek.

Dyrektor KIS uznał, że taka sytuacja oznacza spełnienie kryteriów niezbędnych do zawiązania grupy VAT. W konsekwencji potwierdzona została możliwość utworzenia przez gminę grupy VAT wraz gminnymi spółkami.

Opisana interpretacja potwierdza zatem, że możliwość tworzenia grup VAT dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego.Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.Julia Frankiewicz

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Podatek VAT, Podatki, Samorząd, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu