16.01.2023


Jak gminy oszczędzają energię

KATEGORIA: Przepisy

W grudniu 2022 r. i w całym 2023 r. gminy zobowiązane zostały do oszczędzania energii elektrycznej. Włodarze zastanawiali się nad: wyłączaniem oświetlenia ulicznego, zamykaniem szkół i basenów czy ograniczaniem imprez świątecznych, jarmarków i zabaw sylwestrowych. Problem mają również te samorządy, które już wcześniej przeprowadziły znaczące inwestycje w celu oszczędzania energii.  Brak wdrożenia oszczędności podlega karze pieniężnej do 20.000,00 zł.

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez jednostki finansów publicznych wynika z art. 37 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  z 7 października 2022 r.[dalej jako: Ustawa][1].

Obowiązkiem objęte zostały m.in.:

W pierwszej kolejności zgodnie z Ustawą wskazane jednostki w okresie od  1 do 31 grudnia 2022 r. mają podjąć działania w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej o 10% w odniesieniu do średniorocznego zużycia energii elektrycznej w latach 2018–2019. Przyjęto lata 2018-2019 ze względu na fakt, że w latach 2020-2021 zmagaliśmy się z sytuacją pandemiczną w Polsce, która w zdecydowanej większości przypadków spowodowała istotne ograniczenie zużycia energii. Dla ustalenia oszczędności w grudniu 2022 r. należy uwzględnić średnie zużycie energii elektrycznej z lat 2018-2019, a następnie pomniejszyć o 10%.

Dalsze oszczędności dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Jednostki zostały zobowiązane do podejmowania działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej o 10% w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej w 2022 r. Dla ustalenia oszczędności w 2023 r. należało będzie uwzględnić faktyczne zużycie energii w 2022 r., a następnie pomniejszyć je o 10%.

Warto podkreślić, że obowiązkiem oszczędności zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy JST. Zgodnie z Ustawą przedmiotowym obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST). Przywołanymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych. Niemniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska (dalej jako: MKiŚ) rekomenduje podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym wymiany lub modernizacji oświetlenia ulicznego, również przez inne podmioty, które nie zostały zobligowane ustawowo do realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. [2]

Obowiązek  zmniejszenia zużycia energii elektrycznej nie dotyczy również urządzeń infrastruktury informatycznej zapewniającej ciągłość pracy urzędu. Chodzi o serwerownie urzędów, których działanie nie powinno być ograniczane w celu osiągnięcia założonego pułapu oszczędności. Idealny przypadek wg MKiŚ występuje wówczas, gdy tego typu infrastruktura jest w budynku wydzielona i posiada oddzielny licznik energii elektrycznej. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie zużycia energii w powyższy sposób, należy przyjąć metodę szacunkową.

Według MKiŚ zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych  o 10 proc., mogą odbywać się poprzez następujące działania:

  1. ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków;
  2. dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza;
  3. modernizację lub wymianę oświetlenia;
  4. zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
  5. wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów;
  6. wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków.

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych zobowiązani są przekazywać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki raport z realizacji celu oszczędności w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, zgodnie ze wzorem formularza raportu udostępnionym przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. Na dzień publikacji artykułu formularz raportu nie był dostępny.

Zgodnie z Ustawą karze pieniężnej do 20.000,00 zł podlega ten kto nie realizuje obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii (art. 38 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy).

 


[1] ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 ze zm.).

[2] „Pytania i odpowiedzi o obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych” https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-oszczedzamyAutor:
Anna Gad

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, autorskim, prawie pracy i procedurze cywilnej


TAGI: Energia , Prawo cywilne, Oszczędzanie energii, Zużycie energii,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu