11.01.2023


Opłata podwyższona cz. III - składowanie odpadów

KATEGORIA: Przepisy

Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów powoduje konieczność uiszczenia opłaty podwyższonej.

Naruszeniem, skutkującym obowiązkiem zapłaty opłaty podwyższonej jest składowanie odpadów (na składowisku odpadów) bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. W tym przypadku na wymiar sankcji wpływa m.in. ilość dób trwania naruszenia, co może istotnie zwiększyć jej wysokość.

W art. 293 ust. 1 ustawy-Prawo ochrony środowiska[1] określony został wzór, stanowiący podstawę do obliczenia takiej opłaty podwyższonej. Stanowi ona iloczyn ilości odpadów umieszczonych na składowisku, ilości (pełnych) dób ich składowania, jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku[2] i współczynnika 0,05. Dolegliwość opłaty podwyższonej wynika z ilości dób składowania odpadów oraz uwzględnienia w następnym okresie ewidencyjnym, w którym ma miejsce składowanie odpadów bez uzyskania ww. decyzji, ilości odpadów, która była składowana bez uzyskania ww. decyzji w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku[3]. Oznacza to, że w wykazie zawierającym informacje i dane o rodzajach i ilości składowanych odpadów oraz o wysokości należnych opłat należy wskazać:

  1. opłatę podstawową, stanowiącą iloczyn masy (ilości) odpadów umieszczonych na składowisku w danym roku ewidencyjnym oraz jednostkowej stawki opłaty,
  2. opłatę podwyższoną, obliczoną zgodnie z ww. wzorem,
  3. w przypadku odpadów umieszczonych na składowisku odpadów w poprzednim okresie rozliczeniowym (jeżeli były one składowane bez uzyskania ww. decyzji) trzeba uwzględnić ilość tych odpadów (na dzień 1.01.) oraz ilość dób, przez które były magazynowane w rozliczanym okresie.

Tytułem przykładu, dotyczącego wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska (tj. opłaty podstawowej i opłaty podwyższonej), jak powinna zostać uiszczona za 2022 r. (zakładając, że od 29.11.2021 r. i przez cały 2022 r. podmiot korzystający ze środowiska nie dysponował ww. decyzją), można wskazać na następującą sytuację:

  1. w dniu 20.12.2021 r. na składowisku umieszczono 10 Mg odpadów o kodzie 17 01 82,
  2. w dniu 27.12.2021 r. na składowisku umieszczono 10 Mg odpadów o kodzie 17 01 82,
  3. w dniu 30.11.2022 r. na składowisku umieszczono 20 Mg odpadów o kodzie 17 01 82,

w tym przypadku wysokość opłaty podstawowej będzie stanowiła iloczyn ilości tych odpadów umieszczonych na składowisku w 2022 r. i jednostkowej stawki opłaty[4] (20 Mg x 21,53 zł/Mg = 431 zł[5]), a wysokość opłaty podwyższonej to suma:

  1. iloczynu ilości odpadów umieszczonych na składowisku w 2021 r. według stanu na dzień 1.01.2022 r. (20 Mg), jednostkowej stawki opłaty, współczynnika 0,05 i ilości dób składowania, czyli 365 (20 Mg x 21,53 zł/Mg x 0,05 x 365 = 7 858 zł),
  2. iloczynu ilości odpadów umieszczonych na składowisku w 2022 r., jednostkowej stawki opłaty, współczynnika 0,05 i ilości dób składowania[6], czyli 30 (20 Mg x 21,53 zł/Mg x 0,05 x 30 = 646 zł).

W tym przypadku podmiot korzystający ze środowiska powinien wskazać w ww. wykazie i zapłacić łącznie 8 935 zł.

Brak „samoobliczenia” i uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia stosownej opłaty. Sposób wymierzenia tej sankcji zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Podsumowując, wysokość omawianej opłaty podwyższonej jest uzależniona nie tylko od ilości odpadów umieszczonych na składowisku i jednostkowej stawki opłaty, ale także od współczynnika 0,05 i ilości dób, przez które miało miejsce składowanie odpadów bez decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

 


[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) [dalej jako POŚ].

[2] Stawkę należy ustalić w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490 z późn. zm.) oraz obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, które jest wydawane przez Ministra Klimatu i Środowiska na podstawie art. 291 ust. 2 POŚ.

[3] Art. 293 ust. 7 POŚ.

[4] Uwzględniając Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 960).

[5] Wysokość opłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 281 ust. 1 POŚ w zw. z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

[6] Uwzględniając, że za pierwszą dobę składowania odpadów nie należy naliczyć opłaty podwyższonej. Por. K. Gruszecki [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2022, art. 293.Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoDagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Ochrona środowiska, Odpady, Opłata marszałkowska, Sankcje administracyjne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu