04.01.2023


Opłata podwyższona cz. II - wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza

KATEGORIA: Przepisy

Emisja pyłów i gazów do powietrza bez wymaganego pozwolenia może skutkować wymierzeniem opłaty podwyższonej o 500%.

Korzystanie ze środowiska, wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, może wymagać uzyskania pozwolenia. Jak wskazano w poprzednim artykule[1], brak uzyskania stosownego pozwolenia przez podmiot korzystający ze środowiska[2] (tj. m.in. przedsiębiorcę) może prowadzić do wymierzenia dotkliwej sankcji administracyjnej.

Jednym z naruszeń, za które podmiot korzystający ze środowiska może zostać „ukarany” jest wprowadzanie bez wymaganego pozwolenia do powietrza gazów lub pyłów. W tym przypadku, poza obowiązkiem zapłaty podstawowej opłaty za korzystanie ze środowiska, konieczne jest „samonaliczenie” i uiszczenie opłaty podwyższonej, której wysokość wynosi 500% jednostkowej stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza.[3]

W przypadku obowiązku uiszczenia wskazanej sankcji, w wykazie zawierającym informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz wysokości należnych opłat[4] należy wskazać:

  1. opłatę podstawową, stanowiącą iloczyn wielkości emisji (ilości kilogramów substancji, które zostały wprowadzone do powietrza w danym roku) i jednostkowej stawki opłaty, obowiązującej w czasie, kiedy korzystanie ze środowiska miało miejsce[5], oraz
  2. opłatę podwyższoną stanowiącą iloczyn wielkości emisji i jednostkowej stawki opłaty, powiększonej o 500%.

Tytułem przykładu: Podmiot korzystający ze środowiska w 2022 r. wprowadził do powietrza 3 kg arsenu, dla którego jednostkowa stawka opłaty została określona w wysokości 418,05 zł/kg[6]. W ww. wykazie należy zatem wskazać opłatę podstawową w wysokości 1 254 zł (3 kg x 418,05 zł/kg[7]) oraz opłatę podwyższoną w wysokości 6 271 zł (3 kg x 418,05 zł/kg x 500%). W tym przypadku, za korzystanie ze środowiska w 2022 r., do dnia 31 marca 2023 r. podmiot korzystający ze środowiska powinien uiścić opłatę w łącznej wysokości 7 525 zł.

Przedłożenie ww. wykazu i uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (tj. sumy opłaty podstawowej i opłaty podwyższonej) powinno nastąpić do 31 marca następnego roku[8] (tj. roku następującego po roku, w którym miało miejsce korzystanie ze środowiska).

Brak „samoobliczenia” i uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia stosownej opłaty. Sposób wymierzenia tej sankcji zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Podsumowując, opłata podwyższona za wprowadzanie bez wymaganego pozwolenia pyłów lub gazów do powietrza stanowi iloczyn wielkości emisji oraz 500% stawki jednostkowej opłaty za korzystanie ze środowiska, obowiązującej w czasie, kiedy korzystanie miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska powinien samodzielnie obliczyć wysokość opłaty podwyższonej i wraz z należnością z tytułu opłaty podstawowej uiścić ją do dnia 31 marca następnego roku.

 


[1] https://prawodlasamorzadu.pl/2022-11-16-oplata-podwyzszona-zagadnienia-ogolne

[2] Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) [dalej jako POŚ] przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się przedsiębiorców, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami i osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

[3] Art. 292 pkt 1 POŚ.

[4] Wzór wykazu określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2443).

[5] Jednostkową stawkę opłaty należy ustalić w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490 z późn. zm.) oraz obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, które jest wydawane przez Ministra Klimatu i Środowiska na podstawie art. 291 ust. 2 POŚ.

[6] Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 960).

[7] Wysokość opłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 281 ust. 1 POŚ w zw. z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

[8] Art. 285 ust. 2 POŚ.Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoDagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Ochrona środowiska, Odpady, Opłata marszałkowska, Sankcje administracyjne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu